Vol 10, No 2 (2017)

May - August 2017

Table of Contents

บทความวิจัย (Research article)

การศึกษาวิธีการเคลือบเหล็กละมุนด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการ โซล-เจล A Study of Titanium Dioxide Coatings on Mild Steel Produced by the Sol-Gel Method pdf
วรานนท์ วิเชียรกุล, พิจารณ์ จรเสนาะ, กรุณา ตู้จินดา 1-12
การพัฒนาอัลกอริทึมของการวนรอบคลื่นในโครงสร้างหลายตัวกลางสำหรับ วิเคราะหส์ ายอากาศโมโนโพลระนาบที่มีการปอ้ นพลังงานดว้ ยสายสง่ ไมโครสตริป The Development of Wave Itertive Method of Multi Medium Structure for Microstrip Fed Planar Monopole Antenna Analysis pdf
พินิจ เนื่องภิรมย์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 13-26
การศึกษาและพัฒนาล้อเหล็กรถไถเดินตามสำหรับการใช้งานในสภาพไร่ A Study and Development of Cage Wheel for a Two-Wheel Tractor Using Upland Field pdf
มานะศักดิ์ ทิพย์ภูจอม, สามารถ บุญอาจ, เกรียงไกร รายณะสุข, สุกรี สุขประเสริฐ 27-39
ผลกระทบของแรงดันภายในและการจำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่มีต่อ การสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงกลม Effects of Internal Pressure and Constraint Volume on Vibration of Spherical Membrane pdf
วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา 40-60
การศึกษาสมบัติทางความร้อนของฉนวนเส้นใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้กับ ถังเก็บนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ The Thermal Properties Study of Banana Fiber Insulation to Covered Solar Hot Water Tank pdf
สุลักษณา มงคล, ทวีพงศ์ เทพทวี, ธัญลักษณ์ สันเดช 61-77
การสังเคราะห์ตัวควบคุม PID ในโหมดกระแสด้วย CCTA จาก AD844 ร่วมกับ LM13700 A Synthesis of Current-mode PID Controller Using CCTA via AD844 with LM13700 pdf
พุทธาวุฒิ ลีกุลธร, สมชาย ศรีสกุลเตียว 78-94
การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่น จากแหนมในจังหวัดสกลนคร Isolation of Lactic Acid Bacteria with Antibacterial Property from Fermented Ground Pork in Sakon Nakhon Province pdf
ชุลีพร ชำนาญค้า, จิราวรรณ์ เมืองนาค, สิรินาฎ เนติศรี 95-106
การยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพร Inhibition of Fungal Growth on Rubber Sheet by Herbal Extracts pdf
สายสมร ลำลอง, นิตยา คำพันธ์ 107-118
ประสิทธิภาพการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก The Efficiency of CO2 Capture by Green Microalgae pdf
ครรชิต เงินคำคง, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ฐปน ชื่นบาล, นันท์นภัส เงินคำคง 119-129
ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของคนและการออกฤทธิ์ต้านทานจุลชีพของ นํ้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีน 2 สายพันธุ์ The Cytotoxicity Against Human Dermal Skin and Antimicrobial Activities of Essential Oil from 2 Cultivars of Clausena lansium seed pdf
รัชณีภรณ์ อิ่นคำ, ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ, ดารณี ขันเพ็ชร, วิรัน วิสุทธิธาดา 130-144