Contact Us

ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสาร มทร.อีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064

E-mail : rdrmuti@gmail.com

http://ird.rmuti.ac.th/ejournal/index.php

 

แผนที่


ดู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า