วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

เปิดรับบทความประจำปี 2562 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

2019-02-15

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ขวัญใจ

kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th

โทร 0 2688 9622

Vol 12 No 2 (2018): July - December 2018

Published: 2018-12-25

Renewable by Fine Aggregate in Block Cement

ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย

1-7

Development of Energy Saving Stove for Community

สุปราณี วุ่นศรี, พวงทิพย์ แก้วทับทิม, นุชลี ทิพย์มณฑา

8-16

Study of Energy Fuel Briquettes production from Sawdust of Rubber Wood and Animal Dung

สุปราณี วุ่นศรี, วราวุฒิ ดวงศิริ, นุชลี ทิพย์มณฑา

17-25

Composition of Aerosol Particles in the Air on Thala Laung Road Muang District, Songkhla Provice

วราวุฒิ ดวงศิริ, สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์, ณิชา ประสงค์จันทร์

26-39

Efficiency Improvement of Cupola Namphi Iron Ore Furnace by Using Automatic Control System

พิทักษ์ คล้ายชม, อภิศักดิ์ พรหมฝาย, ไพโรจน์ นะเที่ยง

49-59

Development of Rice Leaf Cutter for Reduction of Vibration

ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, สุวิพงษ์ เหมะธุลิน

60-72

Efficiency of bacteria strain Streptococcus thermophilus for producing bacteriocin-like substance to inhibit the pathogenic bacteria growth

ณัฐวุฒิ มีศิลป์, ณัฐวุฒิ สร้อยพิมาย, วรพงษ์ ครูสอนดี, รัตนชัย เทศสันเทียะ

79-90

Database Building with Microsoft Excel for Voltage Drop Calculation according to Thai Electrical Code 2013 with C++ Builder

ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย, ประเสริฐ เผ่าชู, เอกพล อนุสุเรนทร์, ชูศักยฐ์ กมลขันติธร, วินัย เมธาวิทิต, วิริยะ ศิริชานนท์

119-135

Management System of Drinking Water Factory Case Study of Diamond Drinking Water Factory

ทวีศักดิ์ คงตุก, อนุทิตา เล็กเพชร

148-155

View All Issues