วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

เปิดรับบทความประจำปี 2562 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

2019-02-15

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ขวัญใจ

kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th

โทร 0 2688 9622

Vol 13 No 1 (2019): january - June 2019

Published: 2019-06-25

Turbidity and Color Reduction of Reused Boron-Based Solution from Wood Preservation Process of Rubber wood Processing Industry by Coagulation and Flocculation

อุสารัตน์ ถาวรชัยสิทธิ์, พิชญา ธนาฒยนันต์, ศิริวัฒนา รินทรามี, อิทธิวัฒน์ บุญสร้างสม

1-16

Study of Mineralogy, Chemical Composition and Physical Properties of Clays from L°Cal Pottery Areas Rongang Community Pattani Province

สุนารี บดีพงศ์, ปิยะ ผ่านศึก, อภิญญา ศุกลรัตน์

17-29

The production of Activated Carbons from Nipa palm stalk in Palain River Basin Community, Trang Province

สุปราณี วุ่นศรี, วราวุฒิ ดวงศิริ, นพดล โพชกำเหนิด

30-41

Improvement of temperature in compressor room to reduce the energy consumption of compressed air system

ธีรนนท์ นามวงษา, ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

42-51

Flexible Pavement Overlay Design from Benkelman Beam

ธรรมมา เจียรธราวานิช, สวัสดิ์ ศรีเมืองธน

52-58

Screening and partial purification of antibacterial compounds from Streptomyces sp. strain RS2

Nattadon Pannucharoenwong, Nongyao Nonpanya, Supunnee Pladsrichuay, Kumpanat Chaiphet

90-97

Ethanol Production from Ripe Palmyra Palm Fruit Pulp Extract using Loog Pang Khao MaK and Loog Pang Satho

โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์, ณิชา ประสงค์จันทร์, นพดล โพชกำเหนิด

116-127

The Development of Rental Car Efficiency using Two-Phase Technique

ดวงกมล จุลกะเศียน, ธรินี มณีศรี, ศิรประภา มโนมัธย์

128-140

Forecasting Model for Coffee Bean Prices

วรางคณา เรียนสุทธิ์

141-155

Automatic Quiz Generation Mechanism for Multiple Choices Question by Applying Ontological Data

ศศิธร หนูทอง, สุนทร วิทูสุรพจน์, เบญจพร หนูทอง

156-166

Supervised Learning for Demospongiae Identification using Graph Mining Technique

ณัฐษิมา สุรเดช, วิลาวัลย์ ยาทองคำ

167-179

View All Issues