วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เป็นต้น 2. สาขาการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 3. สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องงเที่ยวและการบริการ คติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และมีระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission) เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ/หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องจะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน

Vol 2 No 1 (2017): January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Published: 2017-06-30

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐกัมพูชา

นัทธี เพชรบุรี, วรรณวิษา ปั้นคุ้ม

57-68

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition

ศานต์ พานิชสิติ, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์, สุภาพร บางใบ, ปัญญา เทียนนาวา

79-89

สรุปบทเรียน: การใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เพชรา พิพัฒน์สันติกุล, สุระศักดิ์ ศรีปาน, ปราโมทย์ พลิคามิน, สมใจ หุตะสุขพัฒน์

97-108

View All Issues