วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 สาขา ดังนี้ 1. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด เป็นต้น 2. สาขาการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 3. สาขาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องงเที่ยวและการบริการ คติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และมีระบบส่งบทความออนไลน์ (online submission) เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และ/หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น โดยรับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องจะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน อย่างน้อย 2 ท่าน

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 2, No 1 (2017): January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บทความวิจัย (Research article)

ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการต่อผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ตโฟนของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ pdf
พรทิพย์ บุญญาณ, กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ 1-15
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ pdf
มลฤดี ทับพรม, เสนีย์ พวงยาณี 16-32
ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร pdf
อุทุมพร เรืองฤทธิ์ 33-43
มโนทัศน์หลักสูตรและแบบเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ pdf
สิระ สมนาม, จินตนา สุจจานันท์ 44-56
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐกัมพูชา pdf
นัทธี เพชรบุรี, วรรณวิษา ปั้นคุ้ม 57-68
การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น pdf
ฐิติรดา เปรมปรี 69-78
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Cisco aspire networking academy edition pdf
ศานต์ พานิชสิติ, พิมพ์พรรณ ทิพยแสง, อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์, สุภาพร บางใบ, ปัญญา เทียนนาวา 79-89
การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายการลงทุนของประเทศไทยให้เทียบเท่าประเทศสิงคโปร์ pdf
สุธาสินี มณีกุล, ชญาภา อาทิตย์ 90-96
สรุปบทเรียน: การใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม pdf
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล, สุระศักดิ์ ศรีปาน, ปราโมทย์ พลิคามิน, สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 97-108
Move analysis of conference proceedings abstracts across disciplines among Thai researchers: A case of education and health sciences pdf
Siwanon Ninpanit 109-115