เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ 1. วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Vol 5 No 1 (2017): January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Published: 2017-01-01

Distributional solutions of nth-order differential equations of the Bessel equation

Kamsing Nonlaopon, Thana Nuntigrangjana, Sasitorn Putjuso

1-10

การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจากไขมันไก่

วลัยพัชร ใจเรือน, รัตนชัย ไพรินทร์, เก้ากันยา สุดประเสริฐ

41-49

การออกแบบหัววัดทางไฟฟ้าเคมีสำหรับการตรวจดีเอ็นเอข้าว

สุธิษา เละเซ็น, ธันยพร งามชูรัตนวงศ์, ธิดารัตน์ หวังคำ

50-59

การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกจากเครื่องปรับอากาศ

สรายุธ ทองกุลภัทร์, พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร

60-67

View All Issues

Indexed in tci