วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOURNAL)

เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกรฎาคม-ธันวาคม เผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขา คือ 1. วิทยาศาสตร์กายภาพ 2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Indexed in tci

Announcements

 

เปิดรับข้อเสนองานวิจัย

 
 
Posted: 2017-08-18
 
More Announcements...

Vol 4, No 2 (2016): July - December (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

บทความรับเชิญ (Invited Article)

Hydroponic vegetable cultivation development for extension at Luk Phra Dabos Agricultural Training and Development Center, Samut Prakan province pdf
Ekasit Wattanapreechanon, Patana Sukprasert 106-119

บทความวิจัย (Research article)

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Pullorum ในไก่พื้นเมือง pdf
วิวัฒน์ วรามิตร, กรรณิการ์ เจริญสุข 120-128
รูปแบบการจัดการความรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดินที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดอ่างทอง pdf
กฤตภาส สุขะชีวานนท์ 129-139
The solution of Diophantine equation 48x+84y=z2 pdf
Napassanan Srisarakham, Montri Thongmoon 140-148
การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 pdf
เอมอร ผาสุขพันธ์ 149-162
อิทธิพลการเจือคอปเปอร์และแมงกานีสต่อโครงสร้างและสมบัติทางแม่เหล็ก ของอนุภาคนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ pdf
อนุชิต ฮันเย็ก 163-171
Nonlinear current-voltage and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics prepared by an aloe vera solution method pdf
Sasitorn Putjuso, Sunan Nonglek, Thanin Putjuso 172-186