Research Article Template

2019-08-02

นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ที่ประสงค์ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-TH

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-EN

เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง

2019-08-02

ขอเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงเอกสารของวารสารฯ มาใช้ระบบ Vancouver style โดยเริ่มใช้การอ้างอิงระบบนี้ในวารสารปี 2019 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบเรียงตัวเลขตามลำดับการใช้งาน (อ่านต่อ...)

ข้อกำหนดในการส่งบทความ

2019-08-02

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมรับพิจารณาตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้เผยแพร่ในวารสาร หรือหนังสือใดมาก่อน (อ่านต่อ...)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี

2019-08-01

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป