ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ร่วมส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถอ่านรายละเอียด คำแนะนำและขั้นตอนในการส่งบทความได้ที่

          รายละเอียด คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

          ขั้นในการส่งบทความ