ขอเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงเอกสารมาใช้ระบบ Vancouver style โดยเริ่มใช้การอ้างอิงระบบนี้ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอ้างอิงแบบเรียงตัวเลขตามลำดับการใช้งาน โดยใส่ตัวเลขของเอกสารอ้างอิงในวงเล็บในส่วนของเนื้อหา เช่น สารสกัด A มีฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระ (1) เป็นต้น แล้วรวบรวมรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้ไว้ในส่วนท้ายเล่มตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ทั้งนี้ผู้เขียนบทความควรใช้แหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับตามหลักสากล

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver

1. บทความวารสาร (Articles in Journals)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร(ชื่อย่อ).\ปีพิมพ์;ปีที(ฉบับที่):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้าสุดท้ายบทความ.

ตัวอย่าง

1.          Cayre OJ, Biggs S. Hollow microspheres with binary colloidal and polymeric membrane: Effect of polymer and particle concentrations. Adv Powder Technol. 2010;21(1):19-22.

**กรณีบทความภาษาไทยให้ใส่ชื่อบทความตามที่ปรากฏ  หากมีชื่อเรื่องแปลภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อเรื่องแปลไว้ในวงเล็บ [ ] เช่น

2.          พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์, ปนัดดา แสงแก้ว. การจำลองคุณลักษณะกังหันลมด้วยโปรแกรมแลปวิว [Simulation of Wind Turbine Characteristic Using LabVIEW]. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ม.ค.-มิ.ย. 2561;17(1):55-61.

2. หนังสือและเอกสารเฉพาะเรื่อง (Books and Other Monographs)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title of Book.\Edition of Book.\Place of Publication:\Publisher;\ Year of Publication.

          2.1 บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in Book)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.\ชื่อบท.\ใน:\ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\น.\เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบท.

Format

Number.  Author.\Title of Chapter.\In:\Editor,\editor.\Title of the Book.\Edition.\Place of Publication:\Publisher;\Year.\p. \page

          2.2 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต].\เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่:\ชื่อมหาวิทยาลัย;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title\[dissertation or master’s thesis].\Place of Publication:\University;\Year of Publication.

          2.3 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume ) กรณีอ้างทุกเล่ม

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนเล่ม.

Format

Number. Author or Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\Place of Publication:\ Publisher;\Year of Publication.\Number of volume.

          2.4 หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume) กรณีอ้างเล่มใดเล่มหนึ่ง

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งหรือชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\ล.\หมายเลขเล่มที่อ้าง,\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนหน้าเล่มที่อ้าง.

Format

Number. Author or Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\vol.\Number of volume,\Place of Publication:\ Publisher;\Year of Publication.\ Number of book page.

          2.5 หนังสือชุดที่มีหลายเล่มและมีชื่อเรื่องแตกต่างในแต่ละเล่มแต่มีผู้แต่ง/บรรณาธิการคนเดียวกัน (Volume with a Separate title but without Separate Authors/Editors) กรณีอ้างเล่มใดเล่มหนึ่ง

รูปแบบ

หมายเลข.  ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ครั้งที่พิมพ์.\ล.\หมายเลขเล่มที่อ้าง,\ชื่อเรื่องเล่มที่อ้าง.\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\จำนวนหน้าเล่มที่อ้าง.

Format

Number. Editor,\ editor.\Title of the book.\Editor of book.\vol.\Number of volume,\title.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ Number of book page.

          2.6 รายงานการประชุม (Conference Proceedings)

รูปแบบ

หมายเลข.  ชื่อบรรณาธิการ,\บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่จัดประชุม.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Editor,\editor.\Title of the book.\Name of conference;\YY\MM\Year of conference;\Place of conference.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          2.7 บทความในรายงานการประชุม (Conference Paper)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่งบทที่อ้าง.\ชื่อบท.\ใน:\ชื่อบรรณาธิการ, \บรรณาธิการ.\ชื่อหนังสือ.\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่จัดประชุม.\สถานที่พิมพ์:\ สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\น.\เลขหน้าเริ่มต้นบท-เลขหน้าสุดท้ายบทที่อ้าง.

Format

Number. Author of reference chapter.\Chapter title.\In:\Editor,\editor.\Book name.\Name of conference;\YY\MM\Year of conference;\place of conference.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\p.\page.

3. สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ (Other Published Material)

          3.1 บทความหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อหนังสือพิมพ์.\วัน\เดือน(ย่อ) \ปีพิมพ์;หน้าที่ปรากฏ.

Format

Number. Author.\Title.\Title of Newspaper.\YY\MM\Year of Publication;Pages.

          3.2 โสตทัศน์วัสดุ (Audiovisual Material)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[วีดิทัศน์].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title.\[videocassette]\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          3.3 พจนานุกรมและงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (Dictionary and Similar References)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อพจนานุกรม.\พิมพ์ครั้งที่.\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\คำศัพท์;\น.\เลขหน้าที่ปรากฏคำศัพท์.

Format

Number. Name of Dictionary.\Edition of book.\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\Words;\p.\page.

4. สิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ (Unpublished Material)

          4.1 เอกสารกำลังจัดพิมพ์ (In Press or Forthcoming)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร.\กำลังจัดพิมพ์\ปีพิมพ์.

Format

Number. Author.\Title.\Title of Journal.\ Forthcoming\ Year of Publication.

          4.2 เอกสารที่นำเสนอในการประชุม (Papers Sessions Presented at Meetings)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง.\เอกสารนำเสนอในการประชุม:\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม.

Format

Number. Author.\Title.\Paper presented at:\title of meeting;\YY\MM\Year of meeting;\Place of meeting.

          4.3 โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม (Posters Sessions Presented at Meetings)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อโปสเตอร์.\โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม:\ชื่อการประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม.

Format

Number. Author.\Title of poster.\Poster session presented at:\Title of meeting;\YY\MM\Year of meeting;\Place of meeting.

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)

          5.1 บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร\[อินเทอร์เน็ต].\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้า[หรือจำนวนหน้า].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title of Article.\Title of Journal.\[Internet].\Year of Publication\[cited YY\MM\DD];Volume(Issue):page.\Availability From:\URL

          5.2 เว็บบล็อก (Blogs)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อบล็อก\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.\ปีพิมพ์- \\\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title of Blog.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.

          5.3 โฮมเพจ/เว็บไซต์ (Homepage/Web Site)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ [updated\YY\MM\DD];\cited\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.4 เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต (Monograph on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ผู้แต่ง.\ชื่อเรื่อง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ) ปี].\จาก:\URL

Format

Number. Author.\Title.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ [updated\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.5 การอ้างส่วนหนึ่งของโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Part of a Homepage/Web Site)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อโฮมเพจ\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\ชื่อเรื่องของส่วนที่นำมาอ้าง;\ปีพิมพ์ของส่วนที่นำมาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];\[ประมาณ XX น.].\จาก:\URL

Format

Number. Title of Homepage.\[Internet].\Place of Publication:\Publisher;\Year of Publication.\ Title Part of Homepage;\Year Part of Homepage [updated\YY\MM\DD];\updated\YY\MM\DD].\Availability from:\URL

          5.6 ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Database on the Internet)

รูปแบบ

               1. รูปแบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Database)

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.\ปีพิมพ์ - \\\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Example

X.          WHOSIS: WHO Statistical Information System [Internet]. Geneva: World Health Organization. c2007 - [cited 2007 Feb 1]. Available from: https://www.who.int/whosis/en/.

               2. รูปแบบฐานข้อมูลแบบปิด Close Database)

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์;\ปีเริ่มต้นเผยแพร่\–\ปีสุดท้าย\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปีที่;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL

Example

X.          Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html

          5.7 การอ้างส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Part of a Database on the Internet)

รูปแบบ

หมายเลข. ชื่อฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\ชื่อเมือง:\ชื่อสำนักพิมพ์.\ปีเริ่มต้นเผยแพร่ –\\\.ชื่อเรื่องของส่วนที่นำมาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];\[ประมาณXXน.].\จาก:\URL

Example

X.           MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 -. Meta-analysis [cited 2008 Jul 24]; [about 2 p.]. Available from: https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept MeSH Unique ID: D017418.

หมายเหตุ: ในกรณีที่อ้างอิงจากบทความวารสาร สามารถค้นหาชื่อย่อของวารสารได้ที่นี่ Title of Journal (initials)