นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ที่ประสงค์ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-TH

          gif.latex?\bullet แบบฟอร์มบทความ JR-RMUTT-EN