Focus and Scope

นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

            วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

            วารสารร่มพฤกษ์ มีการจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

                ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน หรือบทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

             Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in social sciences and humanitie. Our particular areas of interest are Management, Social Sciences, Law and Liberal Arts. The journal has been published and distributed more than three decades. It's highlights are the specific content related to changable factors affecting the quality of life and Thai society.  Through the quality research, new broader social development is intened to be applied to evolve the academic community . In addition, the importance of expanding original knowledge gained from professors, researchers, academics and students are recognized in order to induce Thai scociety towards Knowledge Based Society.

           Romphruek Journal is published three times a year and also distributed in electronic form.

            The editorial board will accept only the article which was never offered to other publications or never been published in any other forms of document. Unacceptable articles are classroom research and institution research. The articles to be published must go through the review process and commented by Double Blind Peer Reviewers in  related discipline at least two. All articles published in Romphruek Journal  are entitled to reservation under the Copyright Law 2537.

Peer Review Process

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

1.เป็นบทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารใดๆ

3. บทความที่เสนอขอตีพิมพ์ต้องเขียนในรูปแบบของวารสารร่มพฤกษ์

4. ไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน หรือบทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน

6. กรณีนักศึกษาขอตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกให้นักศึกษาแนบสำเนาหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ผ่านการสอบและลงนามโดยคณะกรรมการสอบทุกท่านแล้ว 


Review Policy

1. Provide content which benefits the social sciences and humanities.

2. Never been published in any journals.

3. The proposed publication must be written in the specific form of Romphruek journal.

4. Classroom research and institution research are unacceptable.

5. Double blined review from at least 2 experts in the fields.

6. In case of graduate students requesting for graduation, students must attach a copy of the dissertation or thesis signed by all the committees.

Publication Frequency

กำหนดออกวารสาร ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เริ่มจัดทำขึ้นมีครั้งแรก ปี พ.ศ.2525 คณะผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ

3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยบรรณาธิการประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา

The first Romphruek Journal of Krirk University was produced in 2525 with intention to celebrate the 200th year of Rattanakosin. Main objectives are to

1. Disseminate knowlede and new knowledge in the field of opening curriculums in Krirk university.

2. To encourage teachers, lecturers and academics  to produce academic portfolio in various disciplines.

3. To use as supported documentation for higher education.

The editorial board include  lecturers in university from various disciplines.