Focus and Scope

นโยบายของการจัดพิมพ์วารสาร

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blind peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

 

Romphruek Journal is a scholarly journal devoted to publishing works on social sciences and humanities. By paying attention to the Management, Law, Social Sciences and Arts. Which was published more than three decades Focus on content related to the change in the factors affecting the quality of life and social Thailand. Create new knowledge By focusing on the development of quality research to the academic community. Recognize the importance of expanding the academic and broader social development as a source of knowledge that comes from the research of professors, researchers, academics and students. To enter into a knowledge-based society (Knowledge Based Society), published annually by the third edition and published in electronic format.

The editorial was published, and the article, which was never offered for publication. Or never published in any other document. Previously The articles will be considered for publication in the journal Indoor polyphony is subject to review for comment. And revising by two academic experts who do not know the author, and the author does not know the names of experts (Double blind peer review) in a related discipline. The articles for publish in the journal Indoor Romphruek Journal of the Copyright Act, copyright 2537.

Peer Review Process

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

1.เป็นบทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารใดๆ

3. บทความที่เสนอขอตีพิมพ์ต้องเขียนในรูปแบบของวารสารร่มพฤกษ์

4. เป็นบทความที่ตรงตามประเด็นที่วารสารกำหนดไว้

5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน

6. กรณีนักศึกษาขอตีพิมพ์บทความเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกให้นักศึกษาแนบสำเนาหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ผ่านการสอบและลงนามโดยคณะกรรมการสอบทุกท่านแล้ว 

Review Policy

1. An article on social sciences and humanities.

2. The article never published or is in the proposal published in any journal.

3. The proposed publication must be written in the form of a Romphruek Journal.

4. The issue of the Journal of the match.

5. The article will be published, subject to review of the experts in the related field, at least two people.

6. Ask tudents get published to complete the master's degree and doctoral students to attach a copy of the dissertation or thesis to pass exams and signed by the committee and all of you.

Publication Frequency

กำหนดออกวารสาร ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เริ่มจัดทำขึ้นมีครั้งแรก ปี พ.ศ.2525 คณะผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อร่วมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยบรรณาธิการประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา

Romphruek Journal Krirk University start with the first prepared in 2525. Staff prepared to celebrate the 200th year celebration Rattanakosin. The objective is to

1. Science Publishing And new knowledge In the field of open teaching in universities.

2. To encourage teachers The instructors in various disciplines As well as experts in the academic presentations.

3. Documentation to study in higher education.

The editors include university lecturers from various disciplines.