เจ้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม               มหาวิทยาลัยเกริก

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  ตัณศิริ                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย            มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  โพธิ์บุญ                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต                 มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ                        สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ      มหาวิทยาลัยเกริก
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม           มหาวิทยาลัยเกริก
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต                 มหาวิทยาลัยเกริก
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ          มหาวิทยาลัยเกริก
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง              มหาวิทยาลัยเกริก

 ที่ปรึกษาด้านภาษา

       ดร.ผกาพันธ์ ภูมิจิตร   มหาวิทยาลัยเกริก