ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

rungarun RUK khasasin

Abstract

การวิจัยเรื่อง “ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา ค่าตอบแทนทางการเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อประประสิทธิภาพในการทำงาน ผลการศึกษา พบว่าระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.49) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการแรงงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (R = .596) โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าตอบแทนและสวัสดิการรายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ด้านงาน ด้านความภาคภูมิใจในงาน ด้านความร่วมมือในการทำงานและด้านสภาพแวดล้อม) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


The Research on "Welfare and Performance Compensation : A Case Study of Car Parts Manufacturing Companies in Industrial Estates. Samut Prakan Province". Financial compensation. The results show that the overall average level of financial and non-financial compensation. The level of opinion was moderate. And performance levels of employees. At the mean level (= 3.49), the hypothesis was found that Compensation and Welfare Affecting the Efficiency of Employees in the Industrial Parts Manufacturing Companies in the Industrial Estate. Samut Prakarn Province The results of the analysis of the variance of compensation and welfare related to the performance of the employees showed that there were four aspects, namely non-financial compensation (R = .596). Pride in the job. Collaboration in work and environment) that significantly affect the performance of employees.         

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ก.พ., (2551) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตกรุงเทพมหานคร.
กันตยา เพิ่มผล (2556) การพัฒนาประสิงธิภาพในการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ : ศิริการพิมพ์.
จุฑารัตน์ ศรีใย. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธวัชชัย สมตระกูล.(2557). ระบบการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานธุรกิจดูแลรักษารถยนต์ที่มีผลต่อเป้าหมาย รายได้ของธุรกิจ, วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประภาพร พฤกษะศรี.(2557).ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สุจิตรา ธนานันท์. (2552, หน้า 3) Human resource development. พิมพ์ครั้งที่ 4. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ออนไลน์, (2554) แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์การ
สมยศ นาวีการ (2554) ทฤษฎีองค์การ. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกหญ้า.
สมใจ ลักษณะ (2555) การพัฒนาประสิทธิภาพในการทeงาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, คณะวิทยาการจัดการ.
อนันท์ งามสะอาด. (2556) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
David Pardey, (2016) Personal Administration. (9 th. ed). Tokyo: McGrew-Hill.
Xinzhu Liu and Anne Mills,(2016, p. 359) Motivation and Work Behavior. 2 nd ed. New York: McGraw-Hill.
Zingheim & Schuster 2013 Organizational Behavior : Concept controversies applications. (7th ed). New Jersey: Prentice Hall.