การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)

Main Article Content

ศิริขวัญ ใสแสง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ (2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 430 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 36,087 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 11 โรงเรียน จำนวน 420 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s  Alpha Coefficient :  ) จากนั้นหาคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G – Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขของการวัด คือ ความยาวของแบบทดสอบ  ซึ่งได้กำหนดระดับความยาวของแบบทดสอบเป็น 10, 15 และ 20 ข้อ และจำนวนผู้ตรวจแบบทดสอบ ซึ่งได้กำหนดระดับเป็น 1, 2 และ 3 คน มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สูง และเมื่อความยาวของแบบทดสอบ และจำนวนผู้ตรวจเพิ่มขึ้น ค่าความเชื่อมั่น ก็จะสูงขึ้นตามลำดับ


This research has the following objectives; (1) to construct a mathematics process skill test for Prathom Suksa 6 students and (2) to verify the quality of the model for mathematics process skill test of Prathom Suksa 6 students by applying Generalizability Theory. The research population are 420 Prathom Suksa 6 students out of 36,087 students from 11 schools out of 430 schools under the Bangkok Metropolitan Administration, during the second semester of the 2016 academic year. The population was selected by multi-stage sampling. The research tools are the model for mathematics process skill test of Prathom Suksa 6 students. That is a essay test.  The analyzed statistics comprised the basic statistics and Cronbach’s Alpha Coefficient: α, then finding out the quality of a mathematics process skill test by finding G-Coefficient. The research found out that the mathematics skill test which have the length of 10, 15 and 20 questions and the number of examiners who assessed the test forms to be 1,2 and 3 persons, they have high reliability and when increasing number of tests and examiners will make higher reliability.


 


 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
ศิริชัย กาญจนวาสี; ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์; และ ดิเรก ศรีสุโข. (2544). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2555). ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
-----------. (2551). ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
-----------. (2552). เอกสารประกอบการอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
อัมพร ม้าคนอง. (2553). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Brennan, Robert L. (1983). Generalizability theory. New York: Springer-Verlag.