การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูของครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร (Study on Causal Relationship of Factors Affecting Teaching Profession Identity of Teacher Assistant in Bangkok)

Main Article Content

Chonchom Promson Wilailak Langka

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ เจตคติต่อวิชาชีพครู การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน และจิตวิญญาณความเป็นครู ที่มีต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูของครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ เจตคติต่อวิชาชีพครู การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน และจิตวิญญาณความเป็นครู ที่มีต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูของครูผู้ช่วยสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 510 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาชีพครู แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน แบบสอบถามจิตวิญญาณความเป็นครู และแบบสอบถามอัตลักษณ์วิชาชีพครู ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล


            ผลการวิจัย พบว่า


  1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์วิชาชีพครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้องกลมกลืน พบว่า ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 39.50, df=20, p=.006, ค่า GFI=0.99, ค่า AGFI=0.95, RMSEA=0.04, SRMR= 0.03

  2. อัตลักษณ์วิชาชีพครูได้รับอิทธิพลทางตรงเป็นบวกจากการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน และจิตวิญญาณความเป็นครู และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวกจากการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวกจากเจตคติต่อวิชาชีพครูผ่านจิตวิญญาณความเป็นครู  ปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบาย อัตลักษณ์วิชาชีพครู ได้ร้อยละ 76

คำสำคัญ : อัตลักษณ์วิชาชีพครู, ครูผู้ช่วย, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


 


Abstract


            The objectives of this research were to examine the consistency of causal relationship model in work socialization, attitude towards teaching profession, self-perception in work, and spiritual teacher on teaching profession identity of teacher assistant in Bangkok, and to study the influence of causal relationship regarding work socialization, attitude towards teaching profession, self-perception in work, and spiritual teacher on teaching profession identity of teacher assistant in Bangkok. Sample group was 510 teacher assistants who were working in the school under Bangkok, Semester 1, Academic Year 2017, who were selected with multi-stage random sampling. Research tools were questionnaire about work socialization, attitude towards teaching profession, self-perception in work, and spiritual teacher, and teaching profession identity. Data collected was analyzed using Structural Equation Modeling analysis.


            Findings indicated that:


            1) The causal relationship of factors affecting the teaching profession identity in empirical information was consistent. Chi-square  was 39.50, df=20, p=.006, GFI=0.99, AGFI=0.95, RMSEA=0.04, SRMR= 0.03)


            2) Teaching profession identity had positive direct influence from the self-perception in work and spiritual teacher while had positive indirect influence from work socialization via self-perception in work. Moreover, teaching profession identity had positive indirect influence from attitude towards teaching profession through spiritual teacher. All causal factors explained teaching profession identity 76%.


Key words: Teaching profession identity, Teacher Assistant, Structural Equation Modeling analysis

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กมลวรรณ พลับจีน. (2557). การวิเคราะห์กลุ่มแฝงอัตลักษณ์เชิงวิชาชีพครู. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2557,
จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/20418
กิรดา พุ่มพงษ์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง คุณลักษณะงานความพึงพอใจ
ในงานกับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2558, จาก http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=19543&word=
กุลธิดา กรมเวช. (2555). การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2558,
จาก http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2555/b175448.pdf
คุรุสภา. (2548). ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2557,
จาก www.northbkk.ac.th/ps/file/ข้อบังคับคุรุสภา%20ปี%202548.pdf
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์. (2558). การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ :
กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวิตการทำงาน. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2557, จาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/29907/25754
ไทยรัฐออนไลน์. (2557ก). โพลเผยดัชนีครูไทยปี56 ได้ 7.8 จากเต็ม 10 พบยังสอนเน้นท่องจำ. ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/455149
_______. (2557ข). 'ณรงค์' ชี้ปัญหาครูอื้อ กดดันสังคมมอง 'การศึกษา' ตกต่ำ. ไทยรัฐออนไลน์. ประชาชาติ.
สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2558, จาก http://www.thairath.co.th/content/455149
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. (2554). ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู:การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา.
สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2557, จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/ download/812/669
นาฎวดี จำปาดี. (2554). การรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม : กรณีศึกษา บริษัทผู้ให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2558, จาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lib/1034/
นิตยา กัณณิกาภรณ์. (2553). การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2558, จาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Nittaya_K.pdf
ยนต์ ชุ่มจิต. (2550). ความเป็นครู (Self actualization for teacher). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. (2544). เจตคติ :แนวคิด วิธีการวัดและมาตรวัด. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วรรณะ บรรจง. (2554). ปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณนักศึกษาครูและการรับรูความสามารถของตน
ในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษา.
สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2558, จาก http://bsris.swu.ac.th/thesis/461996043RB999.pdf
วิไล ตั้งจิตสมคิด. (2544). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์. (2545). ปจจัยการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูที่สงผลตอเอกลักษณวิชาชีพ
และพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของครูแนะแนว. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2558, จาก
http://bsris.swu.ac.th/thesis/401996047RB999f.pdf
สายสะพาย. (2556). 6 ปัญหา ที่เป็นอุปสรรคของครูไทย ?. ประชาชาติ. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557,
จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1358828993
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย. สืบค้นเมื่อ
19 กุมภาพันธ์ 2557, จาก http://www.korat4.go.th/download/news/0757/news_100757_2.pdf
Olsen, Brad. (2008). Introducing Teacher Identity and This Volume. Retrieved June 6, 2014,
from http://www.teqjournal.org/backvols/2008/35_3/05introduction.pdf
Zivkovic, Predrag. (2013). PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND TEACHERS PROFESSIONAL
IDENTITY: SELFASSESSMENT IN REPUBLIC OF SERBIA. Retrieved June 8, 2014, from http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/18_predrag_%C5%BDivkovi% C4%87.pdf