การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

Main Article Content

Amornrat Kulsudjarit

Abstract

Legal Reforms on Public Contracts in Turkey Project


 


Abstract


 


Nowadays large scale public projects provided by the government in order to meet the needs of the people in Thailand rely heavily on experts who have expertise in various fields including survey, design, control, construction as well as project financing and overall project management. Therefore the turnkey contract has been developed to replace the normal state construction contract with an agreement under which a single contractor completes the whole project from the design to the construction of the project. The turnkey contract has been adopted for numerous public projects in Thailand, such as a large scale construction project, telecommunication project and technology-related projects, for the reason that it can be implemented quickly and would be beneficial to the overall development of the country. However it turns out that several state funded projects that employ the turnkey contracts commonly encountered problems, obstacles, limitation and loophole in the law including the law enforcement problem which can lead to corruption. Therefore the objective of this research is to analyze the problems and the causes of the public turnkey contract and provide suggestion on the legal procedure, measures and monitoring mechanism that can help prevent corruption in the turnkey projects more effectively.


 


Key Words : Legal Reform, Public Contract, Administrative Contract, Turnkey Contract, Anti-Corruption

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

บรรณานุกรม

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2555) กฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข็มชัย ชุติวงศ์ บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์ กฤษณ์ วสีนนท์ บรรเจิด สิงคะเนติ.
(2549). “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง”, สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง.
บุบผา อัครพิมาน. (2545). สัญญาทางปกครอง : แนวคิดและหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย,
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พัชรวรรณ นุชประยูร และ อมรรัตน์ กุลสุจริต. (2560) โครงการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายว่า
ด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Legal Reforms on Public
Contracts in Turnkey Project)” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.
มติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 10 ตุลาคม 2544
ราชกิจจานุเบกษา (23 กุมภาพันธ์ 2560) เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก หน้า13- 50.
สุรพล นิติไกรพจน์. (2555) สัญญาทางปกครอง, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมาพันธ์สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (FIDIC)
https://fidic.org/bookshop/about-bookshop/which-fidic-contract-should-i-use,
เข้าถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560