การศึกษากลวิธีทางภาษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ : พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (พ.ศ. 2493-2537):A Pragmatics Study of Linguistic Strategies : The Royal Tutelage of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Main Article Content

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษากลวิธีทางภาษาในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (พ.ศ.2493-2537) จากมุมมองแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในการแสดงพระบรมราโชวาทจำนวนทั้งสิ้น 6 กลวิธี ได้แก่ 1. การให้รายละเอียด 2.การให้เหตุผล 3. การอ้างถึง 4. การใช้คำกริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร 5. การใช้อุปลักษณ์ และ 6. การใช้ทัศนภาวะ  กลวิธีทางภาษาทั้ง 6 กลวิธีสามารถจำแนกวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ 5  ประการ คือ  1. เพื่อพระราชทานพรแก่ผู้รับสาร 2. เพื่อแจ้งสารไปยังผู้รับสาร  3. เพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับสารเชื่อหรือคล้อยตาม  4. เพื่อทำให้ผู้รับสารเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม และ 5. เพื่อสื่อความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้รับสาร  ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจากพระปรีชาญาณในด้านการพัฒนาคนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระปรีชาญาณในด้านการใช้ภาษาเช่นกัน


This article aims at analysing linguistic strategies of the royal tutelage of His Majesty King Bhumibol Adulyadej bestowed on graduation ceremony (1950-1994). The findings reveal that there are six linguistic strategies used in the royal tutelage: 1. Explication 2. Reasoning 3. Reference 4. Intention verb 5. Metaphor 6. Modality. The findings demonstrate intelligence in human development and Thai language skills of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ชนกพร อังศุวิริยะ. (2550). “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสตรีสาร : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2542). หน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองของผู้พูดภาษาไทย. ภาษาและวรรณคดีไทย, 16, 259-268.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2549). มองคัทลียาจ๊ะจ๋าจากมุมนักภาษา : เนื้อหาและกลวิธี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2555). เอกสารคำสอนรายวิชา 2201783 การศึกษาภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ศิริพร ภักดาสุข, สุภัควดี อมาตยกุล และสุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2549). พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์ : ใต่ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดา โมสิกรัตน์. (2556). “หน่วยที่ 12 การพูดโน้มน้าวใจ”ประมวลสาระชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(11601) หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นววรรณ พันธุเมธา. (2549). ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปภัสรา คำวชิราพิทักษ์. (2550). โครงสร้างภาษาและลักษณะภาษาแสดงหัวเรื่องในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร. วารสารช่อ พะยอม, 15, 71-81.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2539). ประมวลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2537.
(จัดพิมพ์พิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์15 ปี). นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สังวาลย์ คงจันทร์. (2533). คำกริยาบอกเจตนาในการสื่อสาร. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์. (2559). กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2417-2453) : การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 16, 101-134.
อุภาวัณณ์ นามหิรัญ. (2553). การวิเคราะห์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จะพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระรราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2493-2542. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.
อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท. (2542). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
Baker, M. (2011). In Other Word : A coursebook on Translation. London : Routledge.
Bettinghaus,E,P. (1968). Persuasive communication. New York : Holt Renehautand Winston.
Hovland, C. (1965). Experiments on mass communication. New York : Wiley.
Hurford, James R. and Heasley, B. (1983). Semantics a coursebook. New York :
Cambridge University Press.
Larson, C,U. (1986). Wadsworth Persuasion : reception and responsibility. Cambridge :
Pub. Co.
Saeeed, J. (2003). Semantics. Cambridge : Blackwell.
Searle, J, R. (1969). Speech Acts : an essay in the philosophy of language. Cambridge :
The Cambridge University Press.
Tannen, D. (1989). Talking voices : repetition, dialogue, and imagery in conversational
discourse. Cambridge : Cambridge University.