การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำกับการปฏิรูปการศึกษา ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0:Capability Leadership Development in Educational Reform the Administrators of Thai Higher Education in Thailand 4.0

Main Article Content

นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์ ธิดา กมลรุ่งเรือง

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำ และการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งยึดหลักการพัฒนาตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ หรือ การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


The objective of this article was to introduce the importance of capability development for leadership and preparations for the administrators of Thai higher education in Thailand for curriculum development to respond to the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021) which based upon the “Sufficiency Economy Philosophy” “Sustainable Development” and “People-Centered Learning” in line with Sustainable Development Goals (2017– 2036). This is in order to attain the national goals such as to improve the quality of life, to upgrade and distribute higher income, to strengthen happiness of Thai people, to enhance stable, equal and fair society for steering the country to become “Thailand 4.0” in the 21st century with stability, prosperity and sustainability.

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน. (2017, 19 Oct). สืบค้นจาก www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf.
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์. (2555). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพฯ. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ.
นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์. (2557). ประสิทธิผลของการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านระบบความปลอดภัยในการ
ขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
กรุงเทพฯ.
บวร เทศารินทร์. ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา. (2017, 19 Oct). สืบค้นจาก
http://drborworn.com/articledetail.asp?id=20137.
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2543). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2561). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2551). พจนานุกรมความสามารถ : Competency Dictionary. กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.
Bass, M. Bernard., and Stogdill, M. Ralph. (1990). Bass andStogdill Handbook of Leadership :
Theory, Research and Managerial Applications. 3rd ed. New York : Free Press.
Fullan, Michael. (2005). Leadership and Sustainability : Systems Thinkers in Action.
Thousand Oaks, CA : Corwin.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill Book.
Hoy, K. Wayne and Miskel, G. Cecil. (2005). Education Administration Theory Research and
Practice. 7th ed. Singapore : McGraw-Hill. Inc.
Ivancevich, M. John., and Matteson, T. Michael. (1999) Organization Behavior and
Management. 5th ed. New York : McGraw–Hill.
Kaplan, S. Leslie., Owings, A. William. and Nunnery, John. (2005). Principal Quality:
A Virginia Study Connecting Interstate School Leaders Licensure Consortium
Standards With Student Achievement. NASSP Bulletin, 89(643) : 28-44.
Kirk Lawrence. (2013). Developing Leaders in a VUCA Environment. (19 October 2017).
Retrieved from http://www.cfmt.it/pdf/articoli/developing-leaders-in-a-vuca-
environment.pdf.
Marvin, C. Alkin (1992). Encyclopedia of Education Research. Volume 2. New York :
Macmillan.
McClelland, C. David. (1973). Testing for Competence Rather than for Intelligence.
American Psychologist, 28(1), 1 - 14.
Mitchell, R. Terence., and Larson, Jr., James R. (1987). People in Organizations: an
Introduction to Organizational Behavior. 3rd ed. New York : McGraw-Hill.
O'Leary, Elizabeth. (2000). 10 Minute Guide to Leadership. 2nd ed. Upper Saddle
River, NJ. : Alpha.
UNDP. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs). (19 October 2017). Retrieved from http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_
Web_En.pdf.
Wheelen, L. Thomas, and Hunger, J. David. (2002). Strategic Management and
Business Policy. 8th ed. Upper Saddle River, NJ. : Prentice Hall.