วิจัยเพื่อท้องถิ่น : บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:Community-Based Research: University Role in Sustainable Community Development

Main Article Content

เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

Abstract

นโยบายการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ “ประเทศไทย4.0” มิอาจบรรลุผลหากยังมีการละเลยหรือนิ่งเฉยต่อความล้มเหลวในการพัฒนาชุมชนด้วยวิธีเดิม  ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น แนวทางการพัฒนาแบบเดิมจึงไม่อาจเป็นทางออกในการแก้ปัญหาของชุมชนในระดับรากหญ้าอีกต่อไป  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งความรู้และเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาของสังคม ในการหนุนเสริมและนำความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน ด้วยแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community - Based Research) ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มองภาพการทำงานระหว่างการวิจัยกับการพัฒนาเป็นเนื้องานเดียวกันและเกื้อหนุนกัน ใช้ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยโดยนักวิจัยชาวบ้านเองกับความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านแก้ปัญหาของตนเอง  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของปัญหาและมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาอันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


Thailand’s development policy under “THAILAND 4.0” could not be successful if failure of community development using the old method is still ignored.  As society is rapidly changing, more complex problems arise. As a result, the old developmental approach can no longer be a solution to community problems at the grass-root level.  This article aims to present the role of a university as a learning center and as society’s intellectual refuge providing additional support, including research knowledge and expertise in Community-Based Research (CBR). CBR is a new paradigm that seamlessly links research and development. Knowledge gained from the research, work done by the community and knowledge from local wisdom are used for solving the community’s own problems; as a result, the people, who have to deal with the problems  and are responsible for solving the problems of the community, can learn. These are the key persons who drive the sustainable community development.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2553). คุณลักษณะ&วิธีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์.
ปิยะวัติ บุญ-หลง. (2559). ผู้แพ้วถางงานวิจัยชาวบ้านในวิถีวิจัยในมหาสมุทรความรู้. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม และคณะ. 2559. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเกริก.
บัญชร แก้วส่อง. หนึ่งชุมชนหนึ่งงานวิจัย : การเตรียมคนฐานรากเพื่อเข้าสู่เมืองไทย 4.0. (25 ตุลาคม 2558). สืบค้นจาก https://vijaitongtin.wordpress.com.
John Taylor Gatto. (2017). Dumping Us Down. 25th Anniversary Ed. NewYork : Douglas & McIntyre.