พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหาบเร่แผงลอย: กรณีศึกษาเขตบางเขน : Stallholders’ Economic Behaviors : A Case Study of Bang Khein District

Main Article Content

สุจิตรา สามัคคีธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน และการออมของครัวเรือนหาบเร่แผงลอยในเขตบางเขน ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 256 คน ตามแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ มีรายได้เฉลี่ย 26,334 บาทต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ย 13,584 บาทต่อเดือน หนี้สินเฉลี่ย 20,895บาทต่อคน และเงินออมเฉลี่ย 144,090 บาทต่อคน สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์อาชีพ ประเภทของหาบเร่แผงลอย ประเภทของสินค้าที่จำหน่าย และจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายจ่าย คือ รายได้ การศึกษา และสถานภาพสมรส ปัจจัยที่ส่งผลต่อเงินออมและหนี้สิน คือ รายได้


The objective of this research is to study income, expenditure, debt, and saving of stallholders’ households in Bangkhein district. The method of quantitative research is utilized through interviewing 256 samples with structured questionnaires. The study finds that the level of the economic status of stallholders is relatively high –their average income is 26,334 baht per month, average expenditure is 13,584 baht per month, average debt is 20,895 baht per household, and average saving  is 144,090 baht per household. Factors effecting to the level of income include age, occupational experience, types of stalls, types of goods, and working hours within a week. Factors effecting to the level of expenditure include income, education, and marital status.  A factor effecting to the level of saving and debt is income.  

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จุฑามาศ ไชยรบ. (2546). วิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มคนหาบเร่ ชายหาดบางแสน (กรณีศึกษา)
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย. สำนักงานกองทุน
สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย กรุงเทพฯ.
ชำนาญ นันทะชัย และ เอกสิทธิ์ แก้วคำ. (2546). หาบเร่แผงลอยในเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัด
เชียงราย (กรณีศึกษา) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ.
ดวงฤทัย พรธเนศ. (2552). วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย หนี้สินและการออม ของครัวเรือนหาบเร่แผงลอย :
กรณีศึกษาชุมชนท่าพระจันทร์. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นฤมล นิราทร. (2548). หาบเร่แผงลอยอาหาร : ความสำเร็จและตัวบ่งชี้. วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พักตร์วิไล สหุนาฬุ. (2546). วิถีชีวิตหาบเร่แผงลอยในเทศบาลนครขอนแก่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, กรุงเทพฯ.
เรณู สังข์ของจีน. (2534). การประกอบอาชีพของแรงงานหญิงในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีผู้ประกอบอาชีพหาบเร่ประเภทอาหาร. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
กรุงเทพฯ.
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. (20 ธันวาคม 2553). สืบค้นจาก
http://www.socialwarning.m-society.go.th/socwarn/data/view.php?recordID=8193.
สมนึก แพ่งนคร. (2546). ความยากจนของกลุ่มหาบเร่แผงลอย จังหวัดเชียงใหม่ (กรณีศึกษา) โครงการ
พัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, กรุงเทพฯ.
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์. (17 มกราคม 2554). สืบค้นจาก
http://m.posttoday.com/articlestory.php?id=69064.
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. (17 มกราคม 2554.) สืบค้นจาก
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=354&
ThaiPR.net. กทม.ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย. (17 มกราคม 2554)
สืบค้นจาก http://www.ryt9.com/s/prg/250953.