การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบสตอรี่ไลน์ สำหรับเด็กประถมศึกษา

Main Article Content

น.ส ธนีวรากานต์ น.ส ธนีวรากานต์ ณัฏฐ์ชนะกุณ

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อแอนนิเมชัน 2 มิติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรมเรื่องศีล ๕ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้ประชากรในการศึกษาวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ แบบวัดผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่องศีล ๕ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องศีล ๕ นี้สามารถนำไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การจัดสารการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์ครุสภา.
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2554). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเพทฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชาญศักดิ์ พลภาพ. (2556). การศึกษารูปแบบตัวการ์ตูนแบบพื้นฐานญี่ปุ่นและแบบพื้นฐานอเมริกา เพื่อการออกแบบหนังสือประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา. Veridian E-Journal, 6(1), มากราคม - เมษายน.
สุริยา จันทร์ส่อง. (2553). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันประกอบนิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมสำหรับเด็ก. การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia. ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ ; ไทยเจริญการพิมพ์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549). ความหมายของธรรมที่ปฏิบัติจึงวัดด้วยไตรสิกขา.
(12 พฤษจิกายน 2560) สืบค้นจาก. www.moe.go.th/webrad/book/buddha.doc .