การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วย ออกแบบวางผัง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน สำหรับระบบการเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการเชิงตอบโต้ : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองรอบสนามบินสุวรรณภูมิ

Main Article Content

ศตคุณ โฆษะวินทะ

Abstract

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงตอบโต้ที่เหมาะสม ในการศึกษาการบริหารจัดการโครงการ กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ การทำความเข้าใจต่อปัจจัยต่างๆในการเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจได้จากการศึกษาด้านทฤษฎี ทั้งนี้เพราะการศึกษาการบริหารจัดการโครงการต้องทำความเข้าใจกับหลักการอันหลากหลาย รวมทั้งยังต้องมีประสบการณ์เชิงลึกในกระบวนการการออกแบบและประเมินผลโครงการอีกด้วย หากกล่าวถึงกระบวนการในการออกแบบ และประเมินผลโครงการเคหะชุมชน มักมีความสลับซับซ้อนรวมถึงต้องการเวลา และทรัพยากรสูง เครื่องมือที่สนับสนุนการออกแบบ หรือช่วยบริหาร จัดการโครงการในปัจจุบันมักไม่มีความสามารถเพียงพอสำหรับการจัดสรรการใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นการนำ เสนอครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอระบบสนับสนุนการออกแบบตัดสินใจ สำหรับกระบวนการการออกแบบโครงการเคหะชุมชนเพื่อการแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบสนับสนุนการออกแบบตัดสินใจนี้เริ่มด้วยการเก็บข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ แนวทางของระบบมุ่งเน้นการเสนอแนะเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยใช้พื้นฐานจากการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ ทั้งนี้ระบบได้ถูกออกแบบให้เชื่อมความสัมพันธ์ของกระบวนการการออกแบบ และกระบวนการการประเมินผลของโครงการ ด้วยการบูรณาการระบบประมวลผลช่วยการออกแบบวางผังด้วยคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ทางการออกแบบ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการเข้าด้วยกัน และนำระบบดังกล่าวไปทดสอบความน่าเชื่อถือกับข้อมูลโครงการในอดีต และปัจจุบันของการเคหะแห่งชาติ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการโครงการโดยมีหลักการจากกระบวนจริงในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) โดยมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การลองผิดลองถูก (trial and error) การออกแบบวางผัง (layout planning) และการคำนวณความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (financial feasibility)

 

Financial Feasibility-based CAAD Software Development for Interactive 3D E-learning in Project Management : A Case Study of Suvarnabhumi Aerotropolis

This paper describes the study process to create the Financial Feasibilitybased CAAD Software Development for Interactive 3D e-Learning in Project Management: A Case Study of Suvarnabhumi Aerotropolis. The process based on the project management’s practice also has the various factors and complexity for the students to understand and recognise them lightly after studying this subject. Project management factors are related to various disciplines including the depth understanding in design and evaluation processes of a housing project. Design processes and evaluation processes of a housing project usually require high complexity of time and resources. Available design or project management supporting tools usually lacks ability to share their information. To solve this limitation, this research proposes a design of decision support system for architectural design process in housing project. The development of the DSS starts from collecting some information and requirement from National Housing Authority of Thailand. A heuristic decision making approach based on financial analysis are then designed for both design processes and evaluation processes of the project. Finally, design of the DSS is an integration of CAAD engines, design standards and financial feasibility analysis. Proposed DSS is also tested and verified with some information from sample of the past and the present projects of the National Housing Authority.

From the experimental results, project management’s factors have been grouped by the process of professional practice and divided into 3 major steps of propose Graphic User Interface (GUI) - trial and error, layout planning and financial feasibility. The valid information and requirement are based on National Housing Authority of Thailand.

Article Details

Section
Article