ภาวะผู้นำเต็มขอบเขตของปลัด อบต. กับประสิทธิผลขององค์การ : การวิเคราะห์จำแนกพหุ

Main Article Content

อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งุหมายเพื่อค้นหาตัวแปรสำคัญของภาวะผู้นำเต็มขอบเขตที่มีอำนาจในการจำแนกประสิทธิผลขององค์การ จากการวิเคราะห์จำแนกพหุเผยให้เห็นว่า มิติภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพ ประกอบด้วย การจูงใจด้วยแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาการเอาใจใส่ต่อปัจเจกบุคคล และการไร้การนำในภาวะผู้นำปล่อยตามสบาย เป็นตัวแปรที่สามารถจำแนกกลุ่มประสิทธิผลของ อบต. เมื่อนำสมการเชิงเส้นมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการ Ordinal และวิธีการ Cross Validation เพื่อทำนายกลุ่มเป้าหมายใหม่ต่อไป พบว่า มีความถูกต้องเท่ากับร้อยละ 83.3 และ 78.6 ตามลำดับ ผลของข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ปลัด อบต. ควรใช้ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพ และลดการใช้ภาวะผู้นำปล่อยตามสบายในการบริหารงานให้ อบต. บรรลุประสิทธิผล

 

The Full-range Scale leadership of the Chief Administrator of Subdistrict Administrative Organization (SAO) for Organizational Effcetiveness: Multi-discriminant Analysis

The purpose of this article was to find out the discriminant power of full-range-scale leadership for organizational effectiveness. The multi-discriminant analysis revealed the dimensions of transformational leadership, including inspirational motivation, intellectual stimulation, as well as individual consideration, and the non- leading dimension of laissez-faire leadership, were able to classify effectiveness of SAOs significantly. The linear equations were evaluated by the ordinal method and the cross validation method to predict the new observations. The results showed the accuracy percentage at 83.3 and 78.6 respectively. Based on the findings, the Chief Administrators of SAOs, in order to achieve effectiveness of organizational management, should perform transformational leadership and decrease the type of laissez-faire.

Keywords

Article Details

Section
Article