วารสารร่มพฤกษ์ (ROMPHRUEK JOURNAL)

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 ISSN 0125-7609 ยุทธศาสตร์การบริหารสังคมเพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0:Social Management Strategy for Thailand 4.0)

Indexed in tci

Announcements

 

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

 
 
Posted: 2016-12-22
 
More Announcements...

Vol 35, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560


Cover Page
ยุทธศาสตร์การบริหารสังคมเพื่อก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 : Social Management Strategy for Thailand 4.0