วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

2016-12-22

RJKru

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

Romphruek Journal,  Research and Textbook Production Center, Krirk University

3 Soi Ramintra 1, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Tel. 025523500-9 ext 402

e-mail : romphruek.kru@gmail.com

 

Vol 35 No 2 (2017): พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

วารสารร่มพฤกษ์  : ROMPHRUEK JOURNAL

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ISSN 0125-7609  

วิถีไทยในการสร้างจิตสำนึก (Thai way in provoking mutual consciousness)

Published: 2017-12-18

View All Issues

Indexed in tci