วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

2016-12-22

RJKru

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 

3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

Romphruek Journal,  Research and Textbook Production Center, Krirk University

3 Soi Ramintra 1, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Tel. 025523500-9 ext 402

e-mail : romphruek.kru@gmail.com

 

Vol 36 No 1 (2018): มกราคม - ธันวาคม 2561

มนุษย์ องค์กร และการจัดการ (Human Organization and Management)

Published: 2018-08-17

Factors Influencing Corporate Governance of SMEs and Performance for Food Processing Industry in Thailand

ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น ทองกลิ่น, ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, อภิชา บุญภัทรกานต์, บุญชอบ พุ่มไพจิตร

9-32

How is Advertisement’s Story Told? A Comparative Case Study of Lao PDR, Myanmar and Thailand

ดนัย วังเย็น; ปฐมา สตะเวทิน

33-54

Leadership of Modern Organization

ปิยะพงษ์ ทองดี

67-87

Supply Chain Analysis of Small Organic Rice Mills in Chiang Mai Province Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, ชัยวัฒน์ ใบไม้

157-180

Public Participation in Community Economic Management

ประคอง สุคนธจิตต์, สุนันทา งามเดโช, ดาวพันธ์ เฉลยพงษ์

181-200

View All Issues

Indexed in tci