มนุษย์ องค์กร และการจัดการ (Human Organization and Management)

Published: 2018-08-17

Factors Influencing Corporate Governance of SMEs and Performance for Food Processing Industry in Thailand

ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น ทองกลิ่น, ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, อภิชา บุญภัทรกานต์, บุญชอบ พุ่มไพจิตร

9-32

How is Advertisement’s Story Told? A Comparative Case Study of Lao PDR, Myanmar and Thailand

ดนัย วังเย็น; ปฐมา สตะเวทิน

33-54

Leadership of Modern Organization

ปิยะพงษ์ ทองดี

67-87

Supply Chain Analysis of Small Organic Rice Mills in Chiang Mai Province Using Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์, ชัยวัฒน์ ใบไม้

157-180

Public Participation in Community Economic Management

ประคอง สุคนธจิตต์, สุนันทา งามเดโช, ดาวพันธ์ เฉลยพงษ์

181-200