Search


 
Issue Title
 
Vol 33, No 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลในการสนับสนุนการทำงานของข้าราชการในสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม Abstract  PDF
คำรณภพ เทียนศิริ
 
Vol 33, No 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อ การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในประเทศไทย Abstract  PDF
พูนศักดิ์ ศิริชัย, ประชัน วัลลิโก
 
Vol 32, No 3 (2014): มิถุนายน - กันยายน 2557 การพัฒนาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในภูมิภาคอาเซียน Abstract  PDF
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
 
Vol 32, No 1 (2014): ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 การพัฒนารูปแบบการจัดการติดตามหนี้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Abstract  PDF
พิพัฒน์ บูรณกลัศ, ไพรัช สู่แสนสุข, กิตติวรรณ สินธุนาวา, สมคิด สุทธิธารธวัช
 
Vol 31, No 3 (2013): มิถุนายน - กันยายน 2556 นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ Abstract
พงษ์ศักดิ์ บัวศรี
 
Vol 31, No 3 (2013): มิถุนายน - กันยายน 2556 แนวทางการพัฒนาการให้บริการผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี Abstract  PDF
ไพรทูล เนตรพันทัง, ธีระ ฤทธิรอด
 
Vol 31, No 3 (2013): มิถุนายน - กันยายน 2556 สังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน : การพัฒนาตัวชี้วัด และการนำไปใช้ Abstract  PDF
วลัญชา สุพรรณธริกา
 
Vol 33, No 1 (2015): มกราคม - เมษายน 2558 การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารการกีฬาในประเทศไทย Abstract  PDF
สุริยา ประดิษฐ์สถาพร, ประชัน วัลลิโก
 
Vol 31, No 1 (2013): ตุลาคม - มกราคม 2556 รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ Abstract  PDF
สยาม อรุณศรีมรกต, ชุมพร ยุวรี, อนงคณ์ หัมพานนท์, รัฐพล ศรประเสริฐ
 
Vol 31, No 1 (2013): ตุลาคม - มกราคม 2556 การสื่อข่าวสารสีเขียว : กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และปลูกจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน Abstract  PDF
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
 
Vol 34, No 2 (2016): พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ;An Approach of Sustainable Marketing Development : A Case Study of Bang Phli Ancient Market, Bang Phli District, Samut Prakan Abstract  PDF
ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
 
Vol 31, No 1 (2013): ตุลาคม - มกราคม 2556 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณตลาดน้ำโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Abstract  PDF
พรทิพย์ จุ้ยรอด
 
Vol 31, No 1 (2013): ตุลาคม - มกราคม 2556 พันธกรณีร่วมกันของประเทศสมาชิกในการประชุมนานาชาติ มีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย Abstract  PDF
ไฉไล ศักดิวรพงศ์
 
Vol 30, No 3 (2012): มิถุนายน - กันยายน 2555 การเปิดเสรีอาเซียน 2558 ในมิติของการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ Abstract  PDF
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
 
Vol 30, No 3 (2012): มิถุนายน - กันยายน 2555 ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การก่อตัวและพัฒนาการของอาเซียน และข้อถกเถียงทางทฤษฎี Abstract  PDF
เชษฐา พวงหัตถ์
 
Vol 30, No 2 (2012): กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555 แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดนํ้าท่าคา Abstract  PDF
ธมกร ธาราศรีสุทธิ
 
Vol 30, No 2 (2012): กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555 บทบาทของรัฐ ทุน แรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษา บันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างเกาหลีใต้กับไทย Abstract  PDF
ดวงฤทัย สังข์ทอง
 
Vol 30, No 1 (2012): ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ Abstract  PDF
อนันต์ บุญสนอง
 
1 - 18 of 18 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"