Search


 
Issue Title
 
Vol 31, No 2 (2013): กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556 เครือข่ายการบริหารเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กรอบแนวคิดเชิงพลวัตระบบ Abstract  PDF
ศรติ ภูมิโพธิ
 
Vol 33, No 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : Efficiency of Fundamental Public Health Management of Local Authorities in Thailand Abstract  PDF
เฉลิมวุฒิ อุตโน อุตโน, จำลอง โพธิ์บุญ โพธิ์บุญ, วิสาขา ภู่จินดา
 
Vol 32, No 3 (2014): มิถุนายน - กันยายน 2557 อาเซียน : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Abstract  PDF
สยาม อรุณศรีมรกต
 
Vol 32, No 1 (2014): ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 การพัฒนารูปแบบการจัดการติดตามหนี้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Abstract  PDF
พิพัฒน์ บูรณกลัศ, ไพรัช สู่แสนสุข, กิตติวรรณ สินธุนาวา, สมคิด สุทธิธารธวัช
 
Vol 31, No 3 (2013): มิถุนายน - กันยายน 2556 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
เชาวลิต สิมสวย
 
Vol 33, No 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 การจัดการสินค้าคงคลังด้วยการยกระดับสมรรถนะบุคลากร Abstract  PDF
ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์
 
Vol 33, No 2 (2015): พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ Abstract  PDF
อนุเทพ ศรีชวาลา, บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
 
Vol 34, No 1 (2016): มกราคม - เมษายน 2559 ความสำนึกรับผิดชอบ กับการจัดการสาธารณะ; Accountability and Public Administration Abstract
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
 
Vol 35, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560 ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ;Sufficiency Economy Philosophy and Management of Universities in the Thailand 4.0 Era Abstract  PDF
สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
 
Vol 31, No 2 (2013): กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการ ความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น Abstract  PDF
นักรบ เถียรอ่ำ
 
Vol 33, No 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558 ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ;Nakhon Pathom Rajabhat University Staff’s Satisfaction toward Provident Fund ProjectKnowledge Management of Field TrainHealth Students Abstract  PDF
ศศิธร ปั้นก้อง
 
Vol 33, No 3 (2015): กันยายน - ธันวาคม 2558 การจัดการความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อออกฝึกภาคสนามของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์; Knowledge Management of Field Training for Public Health Professionals of Public Health Students Abstract  PDF
วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย
 
Vol 30, No 3 (2012): มิถุนายน - กันยายน 2555 การบริหารจัดการแรงงานของธุรกิจไทย ภายหลังพม่าปฏิรูปประเทศ และ AEC มาถึง Abstract  PDF
มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์
 
Vol 34, No 1 (2016): มกราคม - เมษายน 2559 ความสำนึกรับผิดชอบ กับการจัดการสาธารณะ; Accountability and Public Administration Abstract  PDF
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
 
Vol 30, No 2 (2012): กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555 การจัดการและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี Abstract  PDF
กุลชลี พวงเพ็ชร์, สาคร กล้าหาญ, ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, ธนรุจพงศ์ กฐินเทศ
 
1 - 15 of 15 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"