วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol 4 No 3 (2018): October 2018 - January 2019

Published: 2019-01-27

editorial

โกสุม สายใจ

-

๋Journal Manual

โกสุม สายใจ

-

editorial board

โกสุม สายใจ

-

peer reviewer

โกสุม สายใจ

-

content

โกสุม สายใจ

-

Factors Affecting the Success of the Management of Tourist Destination that Comply with Thailand Tourism Standard

ภณสิทธ์ อ้นยะ, ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ, รัชต วรุณสุขะศิริ, ชวลีย์ ณ ถลาง

75-86

Factors Affecting Organizational Attachment of the Officials of Royal Ceremonies Division, Bureau of the Royal Household

ณัฐวัชร์ เกิดศิริ, พิชิต รัชตพิบุลภพ

153-165

An Evaluation of Financial Officers’ Competencies, Department of Labour Protection and Welfares (DLPW), Ministry of Labour

พิไลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, โกวิทย์ กังสนันท์

179-190

The Efficiency of Car Tax Payment Service (Drive thru for Tax) for Customers at Nonthaburi Provincial Land Transport Office

จิราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ดวงตา สราญรมย์

191-202

View All Issues