วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol 5 No 2 (2019): June - September 2019

Published: 2019-09-30

editorial

โกสุม สายใจ

-

content

โกสุม สายใจ

-

Peer Reviewers

โกสุม สายใจ

-

Editor

โกสุม สายใจ

-

Equality of the LGBT to Marriage and Child Legalization in Thailand: in the Viewpoint of Scholars and Social Activist

เทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา, รัตพงษ์ สอนสุภาพ

1-18

A Causal Model for the Success of Thai Private Schools in the 21st Century

กิตติภูมิ ควรแสวง, กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

37-50

Ghost Characters Tied to the Place in the Novels of “Kaew Kaw”

พฤดี เพชรชนะ, วิมลมาศ ปฤชากุล

51-66

Study of index of Relationship between Land Use Chang and Urban Heat Island of Mice City Pattaya

กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์, สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล, พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

93-109

A Study of Behavioral Environmental Conservation Approaches to Reduce Global Warming of People in ThaMuang Sub-district, Selaphum District, Roi Et Province

ศักดิ์ศรี สืบสิงห์, นิธินาถ อุดมสันต์, สุภิมล บุญพอก

193-203

View All Issues