วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol 5 No supplement (2019): December 2019

Published: 2019-12-31

The Development of Instructional Model Using the First Character Recognition Technique of The Sequence of STAR together with Cooperative Theory to Develop Mathematical Word Problem-Solving Skills for Grade 3 Students

สังวาล ทองผุด, บังอร เสรีรัตน์, พัชรีภรณ์ บางเขียว, อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

43-58

The Administrative Factors Affecting School Internal Supervision of Administrators under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 3

อังคลิตร ภูผิวผัน, นวัตกร หอมสิน, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

59-75

Welfare Management that Affects Motivation of a Government Agency

จุฑามาศ สอาดเอี่ยม, สุวิตา พฤกษอาภรณ์, ชุมพล รอดแจ่ม, พนิดา นิลอรุณ

116-129

The Use of Information Technology in Learning Management for Teachers of the Deaf Schools in The Central Region

ฐาปณี นาคภูมิ, ศรีสมร พุ่มสะอาด, กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์

155-166

Classroom Motivation in a Deaf Schools for Central Region

เอกพจน์ ราษร์เจริญดี, ศรีสมร สะอาด, กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์

167-180

Clustering of Jewellery Purchasing Behaviour through Social Network

ปารณีย์ พึ่งวิชา, อานนท์ ทับเที่ยง, ธัญญา สัตยาอภิธาน

212-224

View All Issues