ข้อมูลเบื้องต้น

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วัตถุประสงค์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการรอพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
  2. บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ซึ่งการประเมินต้องเป็นการประเมินแบบอำพรางระหว่างผู้ประเมินและเจ้าของผลความทั้ง 2 ฝ่าย (double blinded)
  3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
  4. การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
  5. 5. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนบทความ แต่หากผลงานของท่านได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสารฯ จะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยเหตุที่บทความจะปรากฏในวารสารที่เข้าถึงได้ จึงอนุญาตให้นำบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการโดยจำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงชื่อวารสารอย่างถูกต้อง แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 ประเภทของผลงานที่เปิดรับ

  1. บทความรับเชิญ (Invited Article)
  2. บทความวิชาการ (Article)
  3. บทความวิจัย (Research Article)
  4. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)