Strategic Talent Management: An Empirical Evident of Energy Business in Thailand

Main Article Content

นริศา ธรรมอุปกรณ์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ จันทนา แสนสุข

Abstract

The purpose of this study was to examine the influence of strategic leadership and human resource management capability on the operational efficiency and business innovation towards business performance which were mediated by talent management strategy including talent pool building, proactive capability development and knowledge sharing integration. In addition, the business environmental fluctuation was a moderator influencing on business performance. The questionnaire mail survey was applied for data collection. The sample was 210 of the energy business operator in Thailand.The multiple regression analysis was used for data analysis. The results showed as following: 1)3 domains of talent management strategies (talent pool building, proactive capability development, and knowledge sharing integration positively) influenced on operational efficiency; 2) only proactive capability development and knowledge sharing integration positively of talent management strategies affected business innovation; 3) talent pool building of talent management strategy did not predict business innovation; 4) business environmental fluctuation did not mediate on influence of operational efficiency and  business innovation on business performance; 5) strategic leadership and human resource management capability positively affected talent management strategy.  It was beneficial for Thai energy business in planning to achieve the organizational goal, enhancing operational efficiency and business innovation through talent management strategies based on strategic leadership and human resource management capability on The operational efficiency.

Keywords

Article Details

How to Cite
ธรรมอุปกรณ์น., เจษฎาลักษณ์ว., & แสนสุขจ. (2019). Strategic Talent Management: An Empirical Evident of Energy Business in Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 5(1), 61-77. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/191549
Section
Articles

References

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. (2559). รายงานประจำปี 2559. ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559.จาก https://dmf.go.th/

กรมธุรกิจพลังงาน. (2559). ข้อมูลสถิติรายชื่อผู้ประกอบการ. ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559. จาก http://www.doeb.go.th/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2559). ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม. ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559. จาก http://www.diw.go.th/

กฤติน กุลเพ็ง. (2552). ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร. กรุงเทพฯ: เอชอาร์ เซ็นเตอร์.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (2559). ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน. ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2559. จาก http://www.erc.or.th/

ชูชัย สมิทธิไกร. (2556). การสรรหาคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พยอม วงศ์สารศรี. (2548). องค์การและการจัดองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ์สุภา.

วาสิตา ฤทธิ์บำรุง. (2548). การบริหารจัดการคนเก่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ. สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Aaker, D. A., Kumar, V. & Day, G. S. (2007). Marketing Research. 9th ed, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.

Ariya, T. (2015). It's time for a more strategic talent management approach. McClatchy Tribune Business News. Washington: Tribune Content Agency LLC. Retrieved on April 3rd, 2015. From http://search.proquest.com/docview/ 1657419385?accountid=50150

Baldoni, J. (2003). Great Communication Secrets of Great Leaders. N.Y: McGraw - Hill.

Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99 - 120.Concise Oxford Dictionary, 12th ed.

Barney, J. B., and Wright, P. M. (1998). On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resource in Gaining Competitive Advantage. Human Resource Management, 37(1), 31 - 46.

Bartlett, C.A.; and Ghoshal, S. (1998). Beyond strategic planning to organization learning: Lifeblood of the individualized corporation. Strategy and Leadership. 26(1): 34 - 91.

Bititci, U.S., Carrie, A.S. and McDevitt, L. (1997). Integrated performance measurement systems: a development guide. International Journal of Operations and Production Management, 17(5): 522 - 534.

Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515 - 524.

Certo, S. C. (2000). Modern Management. New Jersey: Prentice-Hall, 551.

Cingöz, Ayse and A. Asuman Akdogan. (2013). Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, no. 99: 582–589.

Clarke, T., and Rollo, C. (2001). Corporate Initiatives in knowledge management. Education + Training 4, 5: 206 - 241.

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). Business research methods. 9th ed. New York: McGraw - Hill.

Daft, Richard L. (2001). Essentials of Organization: Theory and Design. Ohio: South Western College.

Deci, E. L., & Reyan. R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum press.

Department of Energy Business. (2016). Statistics of entrepreneurs. Retrieved on December 18th, 2016, from: http://www.doeb.go.th/ (in Thai)

Department of Industrial Works. (2016). Factory Information. Retrieved on December 18th, 2016, From: http://www.diw.go.th/ (in Thai)

Department of Mineral Fuels. (2559). Annual Report 2016. Retrieved on December 18th, 2016, From: https://dmf.go.th/ (in Thai)

D'Netto, Brian, and Amrik S. Sohal. (1999). "Human resource practices and assessment." International workforce diversity: an empirical Journal of Manpower. 20(8): 530-547.

DuBrin, A. J. (2004). Leadership: Research Findings, Practice, and Skill. Boston: Houghton Mifflin company.

Eisenhardt, K.M., and Martin, J.A. (2000). Dynamic Capabilities: What are they?. Strategic Management Journal. 21(10/11), 1105.

Energy Regulatory Commission. (2016). Energy Information Center. Retrieved on December 18th, 2016, From: http://www.erc.or.th/ (in Thai)

Fiedler, F.E. (1964). A contingency model of leadership effectiveness. Advanced Experimental Social Psychology, 1, 149 - 190.

Feldman, Harriet R., Kazer, Meredith Wallace. and Fitzpatrick, Joyce J. (2008). Nursing Leadership: A Concise Encyclopedia, New York: Springer.

Gandossy, R., and Kao, T. (2004). Talent Wars: Out of Mind, Out of Practice. Human Resource Planning, 27(4): 15 - 19.

Garavan, T.N., Hogan, C. and Cahir-O’Donnell, A. (2009). Developing Managers and Leaders: Perspectives, Debates and Practices in Ireland. Gill & Macmillan Ltd, Dublin.

Grant M. (1996). Toward A Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 17 (Winter Special Issue): 109 - 122.

Gubman, L.E. (1998). The Talent Solution: Aligning Strategy and People to Achieve Extraordinary Results. New York, McGraw-Hill.

Gunpeng, K. (2009). Do not want to lose a good person in the organization?. Bangkok: HR Center. (in Thai)

Hair, J.F., et al. (2010). Multivariate Data Analysis. 7th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Holliday, C. (2001). Sustainable growth, the DuPont way. Harvard Business Review 79(8): 129 - 134.

Johnson-Conley, C. D. (2009). Using Community-based Participatory Research in The Development of a Consumer-driven Cultural Competency Tool. PhD. Dissertation, University of Washington Graduate School.

Koall, I. (2001). Managing complexity: using ambivalence and contingency to support diversity in organizations. Equality Diversity and Inclusion. An International Journal, 30(7): 572 - 588.

Lee, Cheng F., John C. Lee, and Alice C. Lee. (2000). Statistics for Business and Financial Economics 1. Singapore: World Scientific.

McLeod, P. L., Sharon Alisa Lobel, S. L. and Cox, T. (1996). Ethnic diversity and creativity in small groups. Small Group Research 27(2): 248 - 264.

Milliken, Frances J., and Luis L. Martins. (1996). Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups. The Academy of Management Review 21(2): 402 - 433.

Mintzberg, Henry. (1971). Managerial work: analysis from observation. Management Science, 18, 2 (Oct): B97-B110.

Mumford, M.D., and Gustafson, S.B. (1988). Creativity syndrome: Integration, application and innovation. Psychological Bulletin 103: 27 - 43.

Ritbumroong, W. (2005). Talent Management for the Competitive Advantage of the organization. Master Thesis Faculty of Science, National Institute of development Administration. (in Thai)

Santos, J. B. and Brito, L. A. L. (2012). Toward a subjective measurement model for firm performance. Brazilian Administration Review, 9(6), 95 - 117.

Smithikrai, C. (2013). Recruitment and evaluation of performance personnel. 4th ed. Bangkok: V Print. (in Thai)

Sorescu, A. B., R. K. Chandy and J. C. Prabhu. (2003). Sources and Financial Consequences of Radical Innovation: Insights from Pharmaceuticals. Journal of Marketing, 67, 82 - 102.

Von Nordenflycht, A. (2007). Is Public Ownership Bad for Professional Service Firms? Ad Agency Ownership, Performance, and Creativity. Academy of Management Journal, 50(2): 429-445.

West, P. G. and Bamford, C. E. (2010). Strategy: Sustainable Advantage and Performance. Canada: South-Western, Cengage Learning.

Wongsarnsri, P. (2005). Organization and management. Bangkok: Supaprinting. (in Thai)

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rded. New York: Harper and Row.

Yusuf, S., and Akram, A. (2013). Institutional and corporate drivers of global talent management: Evidence from the Arab Gulf region. Journal of World Business, Article in press, 1-10.