[1]
เดชาบูรณานนท์บ., สิทธิวาณิชย์กุลช., แซ่ตั้งช., ภานุมาตรัศมีพ., โฉมแก้วอ. and จันทร์ฉายอ. 2018. Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University. 4, supplement (Dec. 2018), 70-81.