(1)
เดชาบูรณานนท์บ.; สิทธิวาณิชย์กุลช.; แซ่ตั้งช.; ภานุมาตรัศมีพ.; โฉมแก้วอ.; จันทร์ฉายอ. Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University 2018, 4, 70-81.