เดชาบูรณานนท์บ., สิทธิวาณิชย์กุลช., แซ่ตั้งช., ภานุมาตรัศมีพ., โฉมแก้วอ., & จันทร์ฉายอ. (2018). Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(supplement), 70-81. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/159611