เดชาบูรณานนท์บดินทร์, สิทธิวาณิชย์กุลชเณษฎ์นิจ, แซ่ตั้งชโลมทิพย์, ภานุมาตรัศมีพงศกร, โฉมแก้วอุไรรัช, and จันทร์ฉายอธิบดี. 2018. “Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7”. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University 4 (supplement), 70-81. https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/159611.