เดชาบูรณานนท์บ., สิทธิวาณิชย์กุลช., แซ่ตั้งช., ภานุมาตรัศมีพ., โฉมแก้วอ. and จันทร์ฉายอ. (2018) “Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7”, Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 4(supplement), pp. 70-81. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/159611 (Accessed: 15December2019).