เดชาบูรณานนท์บ., สิทธิวาณิชย์กุลช., แซ่ตั้งช., ภานุมาตรัศมีพ., โฉมแก้วอ., and จันทร์ฉายอ. “Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7”. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, Vol. 4, no. supplement, Dec. 2018, pp. 70-81, https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/159611.