อุไรวรรณดวงพร. “Blue Economy Principle and Maritime National Interest of Thailand”. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University 4, no. 2 (September 30, 2018): 1-13. Accessed August 26, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/144122.