วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol 4 No supplement (2018): ฺDecember 2018

Published: 2018-12-13

Editorial

โกสุม สายใจ

-

Editorial Board

โกสุม สายใจ

-

Peer reviewer

โกสุม สายใจ

-

contents

โกสุม สายใจ

-

ThaiJo Manual

โกสุม สายใจ

-

Patterns of Tie-Ins and Viewers’ Perception in Club Friday The Series 7

บดินทร์ เดชาบูรณานนท์, ชเณษฎ์นิจ สิทธิวาณิชย์กุล, ชโลมทิพย์ แซ่ตั้ง, พงศกร ภานุมาตรัศมี, อุไรรัช โฉมแก้ว, อธิบดี จันทร์ฉาย

70-81

Effectiveness of Operation of Pong Nam Ron Sub-District Administrative Organization Child Development Center Khlong Lan District Kamphaeng Phet Province

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, สุรศักดิ์ โตประสี, ทชชยา วนนะบวรเดชน์

110-123

Development of Consumer Loyalty Patterns in The E-Marketplace in Thailand

สุพรรษา ธนาอุยกุล, สุมาลี สว่าง

124-135

A Study of The Ministry of Education Image’s Promoting by Utilizing Corporate Social Responsibility

พนิดา กิตติธำรงกุล, สุนันท์ พวงงาม

136-150

Logistics Management for Tourism in Nonthaburi Province

สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

151-161

The Service Quality of Police Station in City District Nonthaburi Province

ปรมัทร์ ขันแก้ว, พิชิต รัชตพิบุลภพ

174-184

Behavioral Expression in Public Service of the Youth Center Officials in Bangkok

สิริลักษณ์ ทัดมั่น, อัมพร ปัญญา

185-195

Factors influencing quality of work life of Nonthaburi Provincial Police Officers

ธงชัย สังผอม, ร.ต.อ., พิชิต รัชตพิบุลภพ

196-207

View All Issues