วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Vol 5 No 1 (2019): February - May 2019

Published: 2019-05-29

editorial

โกสุม สายใจ

Editor

โกสุม สายใจ

Integrating Quality Standards into Continual Improvement with the APO-S

เสกสรรค์ มานวิโรจน์, ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

45-60

Strategic Talent Management: An Empirical Evident of Energy Business in Thailand

นริศา ธรรมอุปกรณ์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข

61-77

Assessment of Quality of Tourist Attraction Management in Trang Province

วัชระ กรรณิการ์, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

114-126

Ways of Living Based on Sufficiency Economy Philosophy of Personnel in the Royal Bureau

วิภาวี ขาวถิ่น, ดวงตา สราญรมย์

127-140

Factors Affecting Quality of Work Life of Personnel Department of Health Service Support, Ministry of Public Health

กาญจนสุดา เพ็งภู่, พิชิต รัชตพิบุลภพ

167-177

Competency Development of the Employees in the Automotive Industry

ณัฏฐวีร์ นุชเหลือบ, สุพรรษา ฉั่วตระกูล

187-200

Public Service of Nonthaburi Municipality

บัณฑิต เหมือนมี, พิชิต รัชตพิบุลภพ

201-213

View All Issues