ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article)
2. เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
2.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนาไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย
2) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี
4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์
7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน และฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม

Published: 2018-09-26

Editorial

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

Editor

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

Peer Reviewers

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

content

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

Journal Detail

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

Journal Manual

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

Guide for Authors

โกสุม สายใจ, รองศาสตราจารย์ ดร.

-

The Evaluation of Special Events to Promote Yacht Tourism: In case of Thailand Yacht Show 2016 2nd

ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์, รองศาสตราจารย์ ดร., ฐะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

38-51

Marketing Management and Performance of SMEs in Nontaburi Province

ฉัตยาพร เสมอใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

77-92

Behavior of Exposure Digital Television Transition of Roi Et Audiences

เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ

93-103

Solutions to Reduce Overnutrition of Students in Vocational Programme at Chitralada School

วีราภรณ์ คำนึง, ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

115-126

A Feasibility Study of Investment on Foreign Exchange Business in Pattaya: The Case of Run Exchange Co., Ltd.

กชกร เอี่ยมอ้น, อภิญญา วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.

150-160

Quality of Work Life of Personnel at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

เอกชัย รุจิกมลพงศ์, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, รองศาสตราจารย์ ดร.

161-177