เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol 71 No 4 (2018): October - December

Published: 2018-12-28

Editorial Note

สุธี พานิชกุล

Survival Rate of Nasopharyngeal Carcinoma Patients in Phramongkutklao Hospital During 2009 to 2017

พนา กล่ำคำ, รุตติ ชุมทอง, จเร เกียรติศิริชัย, สุพิชา วงษ์พูล, ไนยรัฐ ประสงค์สุข, ธีรยสถ์ นิมมานนท์, ปริยนันทน์ จารุจินดา

235-243

In vitro Effect of Ethanol on Erythrocyte Methemoglobin and Reduced Glutathione Concentrations

สราวุธ สายจันมา, วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์, รุ่งฤดี สิงห์ดง, ฉัตรรวินท์ ภูธนัธบุญญานนท์, สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร, บุษบา มาตระกูล

254-250

Core Muscle Exercise in Routine Physical Training to Enhance the Physical Fitness of Thai Army Recruits, Special Warfare Center, Lopburi Province Thailand

ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์, คมภูศิษฐ์ มนต์แก้วอักษร, อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร, ธง พงษ์หาญยุทธ, อารมย์ ขุนภาษี

251-257

The Correlation between Light Intensity and Sound Level Measured by Standard Instruments Compared to Mobile Applications

สลีลา วิวัฒนิวงศ์, คทาวุธ ดีปรีชา, ลิขสิทธิ์ โสนันทะ, วีรภัทร มาเมือง

259-263

Doxazosin Induced Angioedema: A Case Report

พรวลัย บุญเมือง, วิชัย สันติมาลีวรกุล, ปานรดา นวลโสภาภณ

285-290

Oral Sarcoidosis with Pulmonary Involvement: A Case Report with Literature Review

พิมสิริ พูลสุวรรณ, สุประกิต จิรารัตน์วัฒนา, ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์, ไพลิน พวงเพชร

291-296

Juvenile Systemic Sclerosis/discoid Lupus Erythematosus Overlap Syndrome: A Case Report

รสิตา อัศดามงคล, อรยา กว้างสุขสถิต, ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์, ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์

292-302

Outbreak Investigation of Pulmonary Tuberculosis in a Public Health Department in Songkhla Province

อธินันท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์, พิชญา พรรคทองสุข

303-308

View All Issues

Indexed in tci