เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Vol 72 No 2 (2019): April-June, 2019

Published: 2019-06-29

Editor’s Message

ศราวุธ จินดารัตน์

91-92

Academic Referencing for RTA Medical Journal

สุภัทราภรณ์ กุลภา, ศราวุธ จินดารัตน์

93-96

Prevalence and Associated Factors of Tinea Infection among Soldiers Attending a Ranger Training Course

วชิราภรณ์ ไทยประยูร, คทาวุธ ดีปรีชา, สุพิชญา ไทยวัฒน์, กัญญาณัฐ ทรัพย์พรรณราย, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

97-108

The Prevalence and Treatment Impact on Survival of Early Stage NSCLC: Phramongkutklao Hospital Experience

ปิยรัตน์ ลิมปวิทยากุล, สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์, ไนยรัฐ ประสงค์สุข, กสานติ์ สีตลารมณ์

109-120

The Use of Spinal Board in Emergency Medical Services at a Tertiary Care Hospital

กรกฏ อภิรัตน์วรากุล, ณัฐพล สัตย์ซื่อ, กมลวรรณ เอี้ยงฮง, วัชระ รัตนสีหา, ทัตยา ผิวหอม, ธเนศ รังษีขจี

121-128

Inhalation injury

ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

129-136

The Basic Concepts of Apoptosis

เจตนา เรืองประทีป

137-144

Complications in Orthopedics: Fat Embolism Syndrome(FES)

ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์

145-150

View All Issues

Indexed in tci