เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal)

เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army Medical Journal) เป็น วารสารทางวิชาการแพทย์ทหาร มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ และการเสนารักษ์ แก่ผู้ที่สังกัดกรมแพทย์ทหารบก โดยเปิดโอกาสให้มีการเสนอบทความประเภทต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพ์ออกทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

Royal Thai Army Medical Journal

Indexed in tci


Vol 69, No 4 (2016): OCTOBER-DECEMBER, 2016

Table of Contents

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
สุธี พานิชกุล 149

นิพนธ์ต้นฉบับ

Factors Affecting Learning Achievement of the 2nd Year Medical Cadet at Phramongkutklao College of Medicine in Medical Physiology Course pdf
Phunphen Napradit 151-158
การติดตามการลดลงของอัตราการกรองของไตระยะยาว ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 pdf
นารีรัตน์ พุ่มสลุด, บัญชา สถิระพจน์ 159-166
การหาความชุกของความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ ในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี พ.ศ. 2556 pdf
มหัทธนา กมลศิลป์, จุฑาวดี วุฒิวงศ์, จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์, ชฎาภรณ์ สมบัติชัยศักดิ์, ทัศนีย์ พูลเวช 167-176
Voice and Head Controlled Intelligent Wheelchair pdf
Dechrit Maneetham 177-184

บทความฟื้นวิชา

โรคหืดจากการทำงาน pdf
วัชรภัสร์ มณีฉาย, ปณิธาน ประดับพงษา, วัฒน์ มิตรธรรมศิริ, อธิก แสงอาสภวิริยะ 185-188

ปกิณกะ

การประยุกต์พุทธธรรมสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงาน pdf
บุญเติม แสงดิษฐ 189-192