Journal History

วารสารรูสมิแล เป็นวารสารกึ่งวิชาการ ดำเนินการตีพิมพ์มายาวนานจนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 39 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น และนักคิดนักเขียนในชุมชน ตลอดจนคณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสนำเสนอข้อเขียนที่มีคุณค่าต่อการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารรูสมิแล จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มบทความทั่วไป ข่าว สารคดี บันเทิงคดี กวี และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นกลุ่มผลงานเขียนที่จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน โดยให้เป็นการพิจารณาและกลั่นกรองโดยบรรณาธิการ และ 2. กลุ่มบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ เป็นกลุ่มผลงานเขียนที่จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการตามลำดับ

Focus and Scope

1.  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 

2.  เพื่อเผยแพร่บทความ สารคดี  และบันเทิคดีเกี่ยวกับภาคใต้ 

3.  เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

Peer Review Process

บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารรูสมิแล  จะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

Publication Frequency

วารสารรูสมิแล มีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับ ต่อปี

Open Access Policy

วารสารรูสมิแล เปิดให้ผู้อ่านทุกท่านอ่านแบบฉบับออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

วารสารรูสมิแล

วารสารรูสมิแล เป็นวารสารกึ่งวิชาการ ราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการและนักวิชาการทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ผลงานเขียนที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้อาจอยู่ในรูปแบบ บทความทั่วไป สารคดี บทความวิจัย บทกวี บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น
ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ในส่วนของบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์จะผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างเคร่งครัด และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการตามลำดับ 

กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง
1) ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปี พิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วย
2) ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง สำหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สำหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

 จริยธรรมการตีพิมพ์บทความวิชาการ
1) ผู้เขียนบทความ บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ ต้องไม่ลอกเลียนผลงานหรืองานเขียนของผู้อื่น จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น และหากมีภาพประกอบ ต้องเป็นภาพที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องมีการอ้างอิงผลงาน หรือที่มาของข้อมูลในเนื้อหาหรือบรรณานุกรมอย่างชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ
2) จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ การประเมินคุณภาพบทความวิชาการ/วิจัย ของวารสารรูสมิแล เป็นการประเมินแบบ Double-blind (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน) ดังนั้นการประเมินดังกล่าวต้องเป็นความลับ
3) จริยธรรมของกองบรรณาธิการและคณะทำงาน รับผิดชอบวารสารให้ตรงตามวาระที่กำหนดในการตีพิมพ์ และผลการประเมินดังกล่าวที่แจ้งให้ผู้แต่งเพื่อทราบ หรือ เพื่อแก้ไข จะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินบทความวิชาการ/วิจัย นั้น ๆ  ให้ผู้แต่งทราบ