เจ้าของ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี
ดร.กมล ทัศนาญชลี
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
Dr. Patrick Jory
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น
รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น
รองศาตราจารย์สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชฐ แสงทอง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สมัชชา นิลปัทม์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์


คณะบรรณาธิการ
โซรยา จามจุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ โซะเฮง
ดร.นุมาน หะยีมะแซ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ
รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ
ดร.อับดุลรอนิง สือแต


บรรณาธิการจัดการ
เฉลิมวรรณ ยกเลื่อน


ศิลปกรรมรูปเล่ม และแบบปก
บศกร บือนา