จาก “วายังยาวอ-วายังเซียม” สู่ “วายังกูเละ” การเมืองของภาษา และความเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หนังตะลุงมลายู กรณี “หนังเต็ง ตะลุงบันเทิง”

Main Article Content

พิเชฐ แสงทอง

Article Details

Section
บทความวิชาการ