คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักศึกษาตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆในสาขาสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ วารสารมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ได้มาตรฐาน