วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Atrticle) และบทความวิชาการ (Academic Article) มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

2020-01-15

กำหนดการเปิดรับบทความ SCAJ 6-2

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา(รับเฉพาะวิทยานิพนธ์) ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login

ทั้งนี้ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2567

ปิดรับบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

2019-11-09

ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ปิดรับบทความ ที่จะตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

โดยจะเปิดรับบทความอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 ตามกำหนดการต่อไป

กำหนดการส่งบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.62)

สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและดาว์นโหลด ไฟล์รูปแบบบทความที่ทางวารสารกำหนดไว้ได้ทาง 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/navigationMenu/view/Downloadปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30

6 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีของสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง จังหวัดจันทบุรี

นายวิชิต เอียงอ่อน, วัชรินทร์ อรรคศรีวร, มาลี แสงจันทร์, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, ฉวี สิงหาดุ, ยุทธนา พรรคอนันต์

48-57

ดูเล่มทุกฉบับ