วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เกษตรศาสตร์ 5. สาขาที่เกี่ยวข้อง

Author guidelines Update 2018 !

2019-02-14

Author guidelines Update 2018 !

Submission Form แบบเสนอต้นฉบับ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จะรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ปีละ 3 ครั้ง  

(ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม)

              โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และบทความที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol 19 No 1 (2017): ฉบับพิเศษ: เดือนกรกฏาคม 2560

ฉบับพิเศษจุลชีววิทยา

Published: 2017-07-20

การสำรวจคุณภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแหล่งน้ำดื่มชุมชน

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริลักษณ์ สันพา, ศิโรรัตน์ สุใจยา, ควอง วู คิม, วิชัย เทียนถาวร

1-11

การย่อยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย์ในดินตะกอน ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและไนเทรต

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, วีรญา ทรัพย์วิลาวรรณ, กิตติธัช สุพรรณพันธุ์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

22-29

อนุภาคก่อโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด์ ไวรอยด์ และพรีออน

ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

30-40

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ

นริศรา ปัดภัย, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

62-71

ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอ

เมธาวี รอตมงคลดี, วัฒนะ ลีลาภัทร, วิภาวี ไทเมืองพล

82-89

การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง

ชุติมา ทองอ้ม, ตรีทเศศ บัวศรี, ศศิวรรณ ศิริชน, นภัทรสกร พวงท้าว, ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

90-101

View All Issues

Indexed in tci