วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เกษตรศาสตร์ 5. สาขาที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2017-06-16

ขอให้ท่านผู้ส่งบทความจัดรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Vol 19 No 1 (2017): ฉบับพิเศษ: เดือนกรกฏาคม 2560

ฉบับพิเศษจุลชีววิทยา

Published: 2017-07-20

การสำรวจคุณภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแหล่งน้ำดื่มชุมชน

จอมจันทร์ นทีวัฒนา, ศิริลักษณ์ สันพา, ศิโรรัตน์ สุใจยา, ควอง วู คิม, วิชัย เทียนถาวร

1-11

การย่อยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย์ในดินตะกอน ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและไนเทรต

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, วีรญา ทรัพย์วิลาวรรณ, กิตติธัช สุพรรณพันธุ์, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

22-29

อนุภาคก่อโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด์ ไวรอยด์ และพรีออน

ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

30-40

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ

นริศรา ปัดภัย, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

62-71

ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอ

เมธาวี รอตมงคลดี, วัฒนะ ลีลาภัทร, วิภาวี ไทเมืองพล

82-89

การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง

ชุติมา ทองอ้ม, ตรีทเศศ บัวศรี, ศศิวรรณ ศิริชน, นภัทรสกร พวงท้าว, ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

90-101

View All Issues

Indexed in tci