วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เกษตรศาสตร์ 5. สาขาที่เกี่ยวข้อง


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UBON RATCHATHANI UNIVERSITY)

Indexed in tci

Announcements

 

ทั่วไป: การรับส่งและพิจารณาบทความออนไลน์

 
ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเริ่มทำการรับส่ง และพิจารณาบทความผ่านระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)   
Posted: 2017-04-26
 
More Announcements...

Vol 19, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research paper)

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จาหน่ายในท้องตลาดของไทย pdf
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 1-21
การเร่งปฏิกิริยาโดยซีโอไลต์ pdf
อาทิตย์ อัศวสุขี 22-36
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
มินตรา สาระรักษ์, วรารัตน์ สังวะลี, วิลาศ คำแพงศรี 37-48
ผลของอัตราส่วนยางและแป้งต่อสมบัติของไฮโดรเจลชนิดพอลิเมอร์เชื่อมขวาง แบบกึ่งโครงร่างตาข่ายและการประยุกต์ใช้ในการปลูกดาวเรือง pdf
ชัยวุฒิ วัดจัง 49-62
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน และพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วยนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะในอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ pdf
ภาณุพงษ์ แก้ววิเศษ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 63-70
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี pdf
จิราภรณ์ หลาบคำ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, ธนาพร ทองสิม 71-83
ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุงภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟส โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร pdf
จิราภรณ์ ธรรมสาโรช, ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์, วุฒิชัย ศรีโสดาพล 84-96
เซตของจำนวนจริงเป็นสับเซตของเซตของจำนวนเชิงซ้อนใช่หรือไม่ pdf
สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี 97-100
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ pdf
บุษบา บัวคำ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ 101-110
สถานการณ์การใช้สารเคมีการเกษตรบริเวณภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง pdf
ชิดหทัย เพชรช่วย 111-122
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea Linnaeus, 1758) ในพื้นที่นาข้าวอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
เดชณรงค์ โพธิ์ศรี, ธนาทิพย์ แหลมคม 123-137
Adsorption of Cadmium from Aqueous Solutions by Pomelo Peel (Citrus grandis) pdf
Chakkrit Umpuch, Pariwat Namduang, Pravichayada Yawong 138-151
The Investigation of xCaO - (50-x)SrO – 50B2O3 Glass Systems Added with CaO from Aassava Rhizome on Elastic and Structural Properties pdf
Y. Jaichueai, L. Singsawat, C. Bootjomchai, O. Jaiboon, J. Laopaiboon, U. Patakham, R. Laopaiboon 152-162
การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา pdf
จักรกฤษณ์ อัมพุช, ฐิตาพร คำภู, นันทกานต์ ทองเฟื่อง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน 163-177
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม pdf
อดิษา สังขะทิพย์, สุวลี โล่วิรกรณ์ 178-189
ผลของ BA, NAA และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) ในสภาพปลอดเชื้อ pdf
ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 190-198
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนำการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ย แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช pdf
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 199-214
การพยากรณ์ความต้องการใช้งานหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าด้วย ซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันแบบตรวจสอบสลับ 3 ส่วน pdf
รณชัย ชื่นธวัช, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ, นิตยา เกิดประสพ 215-232
ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร pdf
อภิชาติ กตะศิลา, สุกัญญา ลีทองดี, ประเสริฐ ประสมรักษ์ 233-243