วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เกษตรศาสตร์ 5. สาขาที่เกี่ยวข้อง


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UBON RATCHATHANI UNIVERSITY)

Indexed in tci

Announcements

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
ขอให้ท่านผู้ส่งบทความจัดรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
Posted: 2017-06-16 More...
 
More Announcements...