วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์ 1. วิทยาศาสตร์ 2. วิศวกรรมศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. เกษตรศาสตร์ 5. สาขาที่เกี่ยวข้อง

Author guidelines Update 2018 !

2019-02-14

Author guidelines Update 2018 !

Submission Form แบบเสนอต้นฉบับ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จะรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ปีละ 3 ครั้ง  

(ฉบับที่ 1 เดือน มกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม)

              โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และบทความที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น หากมีเนื้อหา ข้อมูลวิจัยบางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมีคุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกลองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol 20 No 3 (2018): Journal of Science & Technology

Published: 2019-06-11

Effect of Different Rinsing Methods on the Number of Microorganisms on the Surface of Milk Churn in Dairy Processing Plant

ตรี วาทกิจ, ณรงค์ วงศ์เณร, กฤติกา ชุณห์วิจิตรา

1-8

Toxicity and anesthetic efficiency of chloroxylenol on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and goldfish (Carassius auratus)

พัชรี ครูขยัน, เกษมณี สวนสี, ศุภาพิชญ์ วิสาวะโท

9-19

Sanitation of Meat Shops in Ubon Ratchathani Municipality Ubon Ratchathani Province

จิราภรณ์ หลาบคำ, อมาวสี พิทักษ์, ฤทธิไกร แสนยายนต์

40-49

Effects of perilla mint (Perilla frutescens) extracted meal supplementation in diets of laying hens (late period) on productive performance, eggs quality and enrichment of fatty acid in yolk

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, มาริษา นาวา, สิทธิชัย บรรลือ, ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ, วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล, สาโรชน์ เจี่ยวยี่, วรางคณา กิจพิพิธ

50-63

Indoor Air Quality in Hotel Buildings and Sick Building Syndrome of Hotel Staffs, Surat Thani Province

มธุรส ประสมวงค์, วันอัสมีน โฮ, ธิดารัตน์ บุญช่วย, จินดา คงเจริญ, ณัฐจิต อ้นเมฆ

64-73

The Development of Embedded Systems for Automatic Water Quality Measurement via Online Networking.

ชัดชัย แก้วตา, ชัชวาล ขันติคเชนชาติ, ยุทธศักดิ์ ทองแสน

73-89

Modification of spectrum demonstration devices for recording with smartphones

เอกราช ตาแก้ว, รัศมี ชัยสุขสันต์

90-100

Effect of Extraction Conditions on the Quality of Dietary Fiber Powder from Bael Pulp (Aegle Marmelos) Residue

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, สันทัด วิเชียรโชติ, วัชรี บุญถนอม, สุรางค์ ทองสุวรรณ์

110-123

An Information System Management for Organizational Quality Enhancement of Thai State Enterprise: Systematic Literal Review

ชนนิกานต์ รอดมรณ์, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร

134-146

The Effect of Readiness Preparation for Nursing Practice in Ward of 2nd year nursing students, Borommarajonnani college of Nursing, Ratchaburi.

ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง, วิรดา อรรถเมธากุล, ดวงแข พิทักษ์สิน

147-163

An Information System for Preparation and Enhancement of Skill for Assistant Teachers Examination

ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ, นรินทร บุญพราหมณ์

164-171

Characterization of profenofos tolerant bacteria isolated from pesticide contaminated soil

ทิพย์สุดา สุตะภักดิ์, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

173-179

Study of Musculoskeletal Pain in Fruit Wholesalers at Charoen Sri Market Warin Chamrab, Ubon Ratchathani

ยุพยง หมั่นกิจ, กติกา สระมณีอินทร์

180-188

Energy and Solid Waste Management Guidelines for Resorts in Kanchanaburi, Thailand

ชูศักดิ์ พรสิงห์, ธนาธร เกรอต, ทองแท่ง ทองลิ่ม, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

189-197

A comparison of the temperature distribution of the Hydroponic nutrient with different length using computational fluid dynamics

พลเทพ เวงสูงเนิน, จาริณี จงปลื้มปิติ, ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา, ทยาวีร์ หนูบุญ, ปรเมศวร์ สุทธิประภา

198-203

View All Issues

Indexed in tci