วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article)
บทความวิชาการ (Review Article) โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2697-4142 (Online)
ตั้งแต่ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

       ดาวน์โหลดบทความฉบับที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม >> ที่นี่

        ค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor = 0.113 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-30

ผลการเสริมใบถั่วคาวาลเคดเป็นแหล่งเยื่อใยอาหารต่อการย่อยได้แบบปรากฏของโภชนะ สมรรถนะการผลิต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, ศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา, กนกพล มั่งชู, อานันท์ จันทร์โต, เกวลี เหมมาลา, วรางคณา กิจพิพิธ

21-33

ปัจจัยทำนายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, นิตยา ทองหนูนุ้ย

48-64

ผลของชนิดฟิล์มพลาสติกต่อจลนศาสตร์การปล่อยไอระเหยเอทานอล และการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ

พัชรี มะลิลา, วีรเวทย์ อุทโธ, ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล, เรวัติ ชัยราช, กฤตยา อุทโธ

146-156

ดูเล่มทุกฉบับ