Vol 19, No 1 (2017)

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research paper)

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จาหน่ายในท้องตลาดของไทย pdf
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 1-21
การเร่งปฏิกิริยาโดยซีโอไลต์ pdf
อาทิตย์ อัศวสุขี 22-36
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
มินตรา สาระรักษ์, วรารัตน์ สังวะลี, วิลาศ คำแพงศรี 37-48
ผลของอัตราส่วนยางและแป้งต่อสมบัติของไฮโดรเจลชนิดพอลิเมอร์เชื่อมขวาง แบบกึ่งโครงร่างตาข่ายและการประยุกต์ใช้ในการปลูกดาวเรือง pdf
ชัยวุฒิ วัดจัง 49-62
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน และพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วยนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะในอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ pdf
ภาณุพงษ์ แก้ววิเศษ, วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 63-70
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี pdf
จิราภรณ์ หลาบคำ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, ธนาพร ทองสิม 71-83
ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุงภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟส โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร pdf
จิราภรณ์ ธรรมสาโรช, ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์, วุฒิชัย ศรีโสดาพล 84-96
เซตของจำนวนจริงเป็นสับเซตของเซตของจำนวนเชิงซ้อนใช่หรือไม่ pdf
สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี 97-100
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ pdf
บุษบา บัวคำ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ 101-110
สถานการณ์การใช้สารเคมีการเกษตรบริเวณภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง pdf
ชิดหทัย เพชรช่วย 111-122
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea Linnaeus, 1758) ในพื้นที่นาข้าวอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
เดชณรงค์ โพธิ์ศรี, ธนาทิพย์ แหลมคม 123-137
Adsorption of Cadmium from Aqueous Solutions by Pomelo Peel (Citrus grandis) pdf
Chakkrit Umpuch, Pariwat Namduang, Pravichayada Yawong 138-151
The Investigation of xCaO - (50-x)SrO – 50B2O3 Glass Systems Added with CaO from Aassava Rhizome on Elastic and Structural Properties pdf
Y. Jaichueai, L. Singsawat, C. Bootjomchai, O. Jaiboon, J. Laopaiboon, U. Patakham, R. Laopaiboon 152-162
การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา pdf
จักรกฤษณ์ อัมพุช, ฐิตาพร คำภู, นันทกานต์ ทองเฟื่อง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน, พุทธพร แสงเทียน 163-177
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม pdf
อดิษา สังขะทิพย์, สุวลี โล่วิรกรณ์ 178-189
ผลของ BA, NAA และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) ในสภาพปลอดเชื้อ pdf
ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 190-198
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนำการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ย แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช pdf
พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 199-214
การพยากรณ์ความต้องการใช้งานหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าด้วย ซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันแบบตรวจสอบสลับ 3 ส่วน pdf
รณชัย ชื่นธวัช, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ, นิตยา เกิดประสพ 215-232
ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร pdf
อภิชาติ กตะศิลา, สุกัญญา ลีทองดี, ประเสริฐ ประสมรักษ์ 233-243