วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG)

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

EDITORIAL BOARD

 
คณะกรรมการกองบรรณาธิการ  
Posted: 2015-07-15 More...
 

การส่งต้นฉบับบทความ

 

ให้ส่งบทความผ่านระบบ Online  ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl  

https://www.tci-thaijo.org/Manual/Manual Author.docx


  

 
Posted: 2015-03-31 More...
 
More Announcements...

Vol 25, No 1 (2016): เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559


Cover Page